Algemene Voorwaarden (AV)

viehworld GmbH
Bernardgasse19/3
1070 Wenen

Downloaden GTC


Modelcontract tussen koper en verkoper van het platform: 

Downloaden MVB

1. waarop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing?

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle door ons geleverde diensten, in het bijzonder op de bemiddeling bij de verkoop van gebruikersdieren via onze viehworld app ("App").

Algemene handels- of inkoopvoorwaarden, contractsjablonen of andere regelingen van de gebruikers zijn in dit verband niet van toepassing - ook niet als wij daar in afzonderlijke gevallen uitdrukkelijk bezwaar tegen maken.

Hoe komt het bemiddelingscontract tussen u als verkoper van boerderijdieren en ons tot stand? Hoeveel is onze commissie?

Door het ter beschikking stellen van de app na uw registratie en activering van het daarin opgenomen verkoopscherm nodigen wij u vrijblijvend uit om ons een aanbod te doen tot het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst voor de verkoop van aan u toebehorende landbouwhuisdieren.

Onze vergoeding voor het verlenen van onze bemiddelingsdiensten, in het bijzonder het algemene gebruik van onze app voor de verkoop van landbouwhuisdieren en de presentatie van uw specifieke advertentie aan de andere gebruikers van de app, wordt berekend naar rato van de koopprijs waarop u recht heeft na het sluiten van een koopovereenkomst voor het in de advertentie beschreven dier. De hoogte van de commissie die in rekening wordt gebracht voor het plaatsen van het specifieke dier wordt weergegeven in onze tariefverordening, maar kan ook in detail worden bekeken bij het plaatsen van een advertentie na het selecteren van de betreffende diercategorie. Onze bemiddelingsvergoeding is verschuldigd bij aanvaarding van het bod door een koper ("succesvolle plaatsing").

Door het plaatsen van een advertentie via onze app, doet u ons een aanbod tot het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst met de inhoud en voorwaarden die daar zijn gespecificeerd, evenals in overeenstemming met de bepalingen van onze huidige AV voor het specifieke dier dat door u is gespecificeerd. In de app, onder Account/Mijn veilingen, vindt u de details van uw aanbod, waarin wij de ontvangst van uw aanbod samenvatten, in het bijzonder de voorwaarden ervan, de informatie over het aangeboden dier, de periode die u hebt geselecteerd voor het indienen van aanbiedingen ("aanbiedingsperiode") en de modus die u hebt geselecteerd (zie punt 7 hieronder), evenals onze huidige AV.

Het contract komt tot stand als en wanneer wij uw aanbod accepteren door uw advertentie te activeren. Je vindt de activering ook direct in de app. Wij behouden ons het recht voor om aanbiedingen voor het afsluiten van bemiddelingscontracten (d.w.z. tegelijkertijd: de publicatie van advertenties) zonder opgaaf van redenen af te wijzen, met name als de kwaliteit van de daarin opgenomen informatie (volledigheid van de gegevens, informatieve waarde van de afbeeldingen) niet voldoet aan onze reclamerichtlijnen.

De persoon op wiens naam het gebruikersaccount in de app is geregistreerd, wordt altijd beschouwd als onze contractpartner in het bemiddelingscontract.

3. hoe kan het makelaarscontract worden gewijzigd?

Alle wijzigingen van of aanvullingen op het bemiddelingscontract (met inbegrip van de regels in deze AV) moeten schriftelijk (e-mail volstaat) gebeuren om van kracht te zijn.

4. Wat houdt het makelaarscontract precies in? Wat garanderen wij niet?

Door het afsluiten van het bemiddelingscontract verplichten wij ons ertoe om een advertentie van u als verkoper gedurende de gekozen aanbiedingsperiode voor onze gebruikers binnen de app beschikbaar te houden en u via uw gebruikersaccount (in ieder geval tot die tijd) toegang tot onze app te verlenen en in het bijzonder ook de mogelijkheid om de advertentie te beheren. In geval van het sluiten van een koopovereenkomst met een koper door aanvaarding van een bod in onze app, wordt onze activiteit te dien einde geacht verdienstelijk te zijn geweest, indien wij de voornoemde verplichtingen zoals beoogd zijn nagekomen. Wij geven geen enkele garantie voor een bepaald gebruikersvolume, een bepaald inkomen of een daadwerkelijk verkoopsucces.

Het betreffende bemiddelingscontract bestaat uitsluitend met de verkoper die de betreffende advertentie plaatst als onze opdrachtgever; wij hebben in dit verband geen contractuele relatie met de gebruikers die als bieder optreden (de latere kopers). Bijgevolg zijn wij niet verplicht de voorraad, het type of de kwaliteit van de aangeboden dieren te controleren en staan wij niet in voor de conformiteit van het door de verkoper overhandigde dier met het voorwerp van de aankoop, noch voor de afwezigheid van gebreken ervan.

5. Is er een exclusieve bemiddelingsovereenkomst? In welke gevallen hebben wij recht op de courtage, zelfs zonder bemiddeling bij een koopovereenkomst?

Een tussen u als verkoper en ons gesloten bemiddelingsovereenkomst bestaat voor de duur van de door u gekozen aanbiedingsperiode als exclusieve bemiddelingsovereenkomst in de zin van § 14 MaklerG.

Ook zonder geslaagde bemiddeling, d.w.z. zonder totstandkoming van een koopovereenkomst tussen u en een koper als gevolg van een aanvaarding van een bod, hebben wij recht op de overeengekomen courtage indien
i. u als verkoper de advertentie zonder gegronde reden intrekt (annuleert); in dit geval wordt onze courtage echter verminderd tot de onder punt 8 genoemde annuleringskosten.
ii. de transactie tijdens de looptijd van de enige bemiddelingsovereenkomst tot stand komt door bemiddeling van een andere makelaar of op een andere wijze in strijd met de overeenkomst.

6. waartoe verbindt u zich als actieve gebruiker van de app, d.w.z. als verkoper of bieder?

a) Verplichtingen als verkoper
Als verkoper bent u zowel tegenover ons als tegenover toekomstige kopers verplicht de in het advertentieformulier gevraagde informatie waarheidsgetrouw en volledig te verstrekken en zo informatief mogelijke foto's van het aangeboden dier te plaatsen, die een getrouw beeld geven van de algemene indruk en eventuele gebreken van het dier. Bovendien bent u verplicht verwondingen, ziekten en andere gebreken van het dier op een passende plaats en ondubbelzinnig aan te wijzen. De niet-nakoming van deze verplichtingen kan de koper het recht geven zich uit de koopovereenkomst terug te trekken en/of schadevergoeding of garantie te eisen. Dit kan een vermindering van de werkelijk overeengekomen koopprijs tot gevolg hebben of de koopovereenkomst kan volledig worden geannuleerd, waarbij u in het laatste geval aan verdere verplichtingen tot schadevergoeding kunt worden onderworpen.

Na het sluiten van de koopovereenkomst bent u als verkoper verplicht uw verplichtingen uit de gesloten koopovereenkomst na te komen, d.w.z. in het bijzonder het dier tijdig aan de desbetreffende koper te overhandigen, alsmede het tot dan toe veilig te bewaren.

b) Verplichtingen als bieder/koper
Als u als gebruiker van onze app een bod uitbrengt in de veilingmodus voor advertenties, verklaart u zich daarmee akkoord met het aanbod van de betreffende verkoper door het plaatsen van de advertentie voor het sluiten van een koopovereenkomst voor het aangeboden dier. De rechtsgevolgen van uw verklaring van aanvaarding zijn onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat u na het verstrijken van de biedingstermijn (nog steeds) de hoogste bieder bent en dat er geen onmiddellijke koop heeft plaatsgevonden. Pas dan wordt uw verklaring van aanvaarding juridisch bindend en heeft u als koper een geldige koopovereenkomst met de verkoper gesloten voor het aangeboden dier. Indien u vóór het einde van de aanbiedingsperiode wordt overboden of indien een andere gebruiker een eveneens in de advertentie vervatte vaste prijsaanbieding aanvaardt (koop-het-nu-modus), is uw verklaring van aanvaarding niet langer geldig en heeft deze geen gevolg.

Indien u als gebruiker van de app in de koop-het-nu-modus de door de verkoper opgegeven vaste prijs aanvaardt, sluit u daarmee onmiddellijk een rechtsgeldige koopovereenkomst met de verkoper, zonder dat het verstrijken van de aanbiedingstermijn van belang is.

Als koper bent u verplicht uw verplichtingen uit hoofde van een door u gesloten koopovereenkomst na te komen, ongeacht de respectieve veilingwijze, met name de tijdige betaling van de koopprijs en, in geval van verzuim, de betaling van eventuele opstallingskosten en vertragingsrente.

7. Hoe worden de dieren verkocht?

Als verkoper kunt u uw dieren in de app op twee manieren verkopen, die met elkaar gecombineerd kunnen worden. U bepaalt de specifieke verkoopmodus voor de betreffende advertentie in de loop van het opzetten van de advertentie voordat u het makelaarscontract afsluit. Behoudens andersluidende vermelding door de verkoper in de advertentie of andersluidende overeenkomst tussen de verkoper en de koper in onderling overleg, worden de verkoopovereenkomsten tussen de partijen geacht tot stand te zijn gekomen onder toepassing van onze modelverkoopvoorwaarden.

c) Veilingmodus
Door de advertentie in de veilingmodus te plaatsen, doet u als verkoper een aanbod aan de andere gebruikers van de app om het dier bindend te verkopen aan de hoogste bieder als koper na het verstrijken van de door u gekozen aanbiedingsperiode. De verkoper heeft de mogelijkheid om een startprijs vast te stellen. Indien u geen startprijs vaststelt of geen passende startprijs bepaalt, aanvaardt u het risico dat u het dier moet verkopen tegen een prijs die (aanzienlijk) onder zijn waarde kan liggen.

d) Koop-het-nu modus
Wanneer u de advertentie in de koop-het-nu modus plaatst, doet u een aanbod aan de andere gebruikers van de app om het dier bindend te verkopen tegen een door u vooraf bepaalde vaste prijs aan de eerste persoon die dit aanbod als koper aanvaardt binnen de door u gekozen aanbiedingsperiode.

Indien bij het plaatsen van een advertentie zowel de veiling- als de koop-het-nu-modus zijn ingesteld, eindigt de veiling zodra een gebruiker de koop-het-nu-prijs aanvaardt zonder dat de hoogste bieder in de veilingmodus aanspraak kan maken op het dier.

Indien de aanbiedingstermijn verstrijkt zonder dat een bod is uitgebracht in de veilingmodus of een aanvaarding van de vastgestelde prijs in de koop-het-nu-modus, wordt het dier geacht niet te zijn verkocht ("afloop van de advertentie"). In dit geval rekenen wij geen makelaarskosten aan, tenzij een geval van punt 5. ii. wordt gegeven.

8. Kan een verkoper een advertentie annuleren? Hoeveel bedragen de annuleringskosten?

Indien u als verkoper een advertentie intrekt vóór ontvangst van een bod of aanvaarding van een vaste prijs door een gebruiker, hebben wij het recht u annuleringskosten aan te rekenen ten belope van een forfaitair bedrag van 10,00 EUR. De annuleringskosten moeten worden betaald bij het intrekken van de advertentie. Intrekking is niet meer mogelijk indien een gebruiker reeds een bod heeft uitgebracht op een advertentie.

Indien in het kader van een door u later geplaatste advertentie een dier wordt aangetroffen waarvoor u een eerdere advertentie één of meerdere malen heeft laten annuleren, zullen maximaal drie daadwerkelijk betaalde annuleringskosten worden gecrediteerd op onze bemiddelingsvergoeding indien tussen de betaling van de te crediteren annuleringskosten en de succesvolle bemiddeling van het dier niet meer dan 12 maanden zijn verstreken.

9. voor welke schade zijn wij aansprakelijk?

Behalve in het geval van persoonlijk letsel, is onze aansprakelijkheid beperkt tot gevallen waarin schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke schending van onze verplichtingen.

Onze aansprakelijkheid voor louter financieel verlies, winstderving of gevolgschade is uitgesloten.

Vorderingen tot schadevergoeding tegen ons moeten binnen twaalf maanden na kennisneming van de schade en de schadelijdende partij in rechte geldend worden gemaakt, anders verjaren zij.

10. Wat zijn de betalingsvoorwaarden? Wat geldt in geval van betalingsachterstand?

Onze agentschapskosten en eventuele annuleringskosten zijn verschuldigd voor betaling zonder aftrek op de dag van hun overeengekomen vervaldatum. Een driedaagse respiro is afgesproken.

In geval van achterstallige betaling van onze bemiddelingskosten zijn wij gerechtigd een vertragingsrente van 6% (per jaar) vanaf de overeengekomen vervaldag in rekening te brengen, alsmede forfaitaire incassokosten van 5,00 euro voor elke schriftelijke aanmaningsstap.

11. Kunt u onze vorderingen verrekenen?

Het is niet mogelijk om uw aansprakelijkheden te verrekenen met vorderingen die u op ons heeft (tegenvorderingen).

12. scheidbaarheidclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV niet aan.

De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een andere bepaling die voor beide partijen redelijk is en het economische doel dat met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt nagestreefd, zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt indien het makelaarscontract of deze AV een leemte bevatten.

13. handhaving, rechtsmacht en toepasselijk recht

Voor de tenuitvoerlegging van uw vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met een met ons gesloten contractuele relatie, wordt de bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in 1010 Wenen overeengekomen.

Deze contractuele relatie wordt beheerst door Oostenrijks recht, met uitsluiting van de internationale collisieregels en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.