Privacybeleid

Inleiding en overzicht

Wij hebben deze privacyverklaring (versie 19.10.2021-111855263) geschreven om u, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, uit te leggen welke persoonsgegevens (kortweg: gegevens) wij als verwerkingsverantwoordelijke - en de door ons ingeschakelde verwerkers (bijv. providers) - verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke rechtmatige opties u heeft. De gebruikte termen moeten worden opgevat als sekseneutraal.
In hetkort: Wij informeren u uitgebreid over de gegevens die wij over u verwerken.

Verklaringen over gegevensbescherming klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze privacyverklaring daarentegen is bedoeld om de voor u belangrijkste zaken zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover dat de transparantie ten goede komt, worden technische termen op een lezersvriendelijke manier uitgelegd, worden links naar nadere informatie gegeven en worden grafische voorstellingen gebruikt. Zo delen wij u in duidelijke en eenvoudige taal mee dat wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten alleen verwerken als er een overeenkomstige rechtsgrondslag bestaat. Dit is zeker niet mogelijk door een zo beknopt mogelijke, onduidelijke en legalistische uitleg te geven, zoals op het internet vaak gebruikelijk is wanneer het om gegevensbescherming gaat. Ik hoop dat u de volgende uiteenzettingen interessant en informatief vindt, en misschien is er een of twee stukjes informatie die u nog niet wist.
Indien u nog vragen hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met het hieronder of in het impressum vermelde verantwoordelijke kantoor, de aangegeven links te volgen en nadere informatie te zoeken op sites van derden. Onze contactgegevens staan uiteraard ook in het impressum.

Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt door bedrijven die in opdracht van ons werken (orderverwerkers). Onder persoonsgegevens verstaan wij informatie in de zin van art. 4 nr. 1 DSGVO, zoals de naam, het e-mailadres en het postadres van een persoon. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. Het toepassingsgebied van dit privacybeleid omvat:

 • alle online aanwezigheden (websites, online winkels) die wij exploiteren
 • Verschijningen in de sociale media en e-mailcommunicatie
 • Mobiele apps voor smartphones en andere toestellen

Kortom, het privacybeleid is van toepassing op alle gebieden waarop in het bedrijf op gestructureerde wijze persoonsgegevens worden verwerkt via de voornoemde kanalen. Indien wij buiten deze kanalen om rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u daarvan zo nodig afzonderlijk in kennis stellen.

Rechtsgrondslag

In de volgende privacyverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke beginselen en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen persoonsgegevens te verwerken.
Wat het EU-recht betreft, verwijzen wij naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. U kunt deze Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU uiteraard online lezen op EUR-Lex, de toegang tot het EU-recht, op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Wij verwerken uw gegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO): u hebt ons uw toestemming gegeven om gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Een voorbeeld hiervan is de opslag van uw ingevoerde gegevens van een contactformulier.
 2. Contract (artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO): om een contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Als wij bijvoorbeeld een koopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonlijke informatie nodig.
 3. Wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO): indien wij aan een wettelijke verplichting zijn onderworpen, verwerken wij uw gegevens. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten gewoonlijk persoonsgegevens.
 4. Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website op een veilige en economisch efficiënte manier te exploiteren. Deze verwerking is derhalve een rechtmatig belang.

Verdere voorwaarden, zoals het verrichten van opnamen in het algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag, alsmede de bescherming van vitale belangen, doen zich bij ons in de regel niet voor. Indien een dergelijke rechtsgrondslag relevant is, zal dat op de daartoe geëigende plaats worden vermeld.

Naast de EU-verordening is ook de nationale wetgeving van toepassing:

 • In Oostenrijk is dat de federale wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens(Bundesdatenschutzgesetz), kortweg DSG.
 • In Duitsland is de federale wet inzake gegevensbescherming, afgekort BDSG, van toepassing.

Indien andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de volgende paragrafen.

Bewaartermijn

Het feit dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten, geldt bij ons als een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens wissen zodra de reden voor de verwerking van de gegevens niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren, zelfs nadat het oorspronkelijke doel heeft opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Indien u wenst dat uw gegevens worden gewist of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo spoedig mogelijk gewist en voor zover er geen verplichting bestaat om ze te bewaren.

Wij zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben.

Rechten uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming

Overeenkomstig artikel 13 van de GDPR heeft u de volgende rechten om een eerlijke en transparante verwerking van gegevens te waarborgen:

 • Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR heeft u het recht te weten of wij gegevens over u verwerken. In dat geval heeft u het recht een kopie van de gegevens en de volgende informatie te ontvangen:
 • het doel waarvoor wij de verwerking verrichten;
 • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
 • wie deze gegevens ontvangt en, indien de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de beveiliging kan worden gewaarborgd;
 • hoe lang de gegevens zullen worden bewaard;
 • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (de links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
 • de herkomst van de gegevens indien wij deze niet bij u hebben verzameld;
 • of er aan profilering wordt gedaan, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om tot een persoonlijk profiel van u te komen.
 • U hebt het recht om gegevens te corrigeren op grond van artikel 16 van de GDPR, wat betekent dat wij gegevens moeten corrigeren als u fouten vindt.
 • Volgens artikel 17 van de GDPR heeft u het recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten"), wat concreet betekent dat u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • Overeenkomstig artikel 18 van de GDPR heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat wij de gegevens alleen mogen opslaan, maar niet verder mogen gebruiken.
 • Volgens artikel 19 van de GDPR heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat zullen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 van de GDPR heeft u het recht om bezwaar te maken, wat, eenmaal afgedwongen, een wijziging van de verwerking met zich meebrengt.
 • Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (openbaar belang, uitoefening van het openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk nagaan of wij wettelijk aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen.
 • Indien gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor direct marketing.
 • Indien gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet langer gebruiken voor profilering.
 • U kunt op grond van artikel 22 van de GDPR het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd (bijvoorbeeld profilering).

Kortom: u hebt rechten - aarzel niet om samen met ons contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke instantie!

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/. In Duitsland is er voor elke deelstaat een commissaris voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI). De volgende plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming

Hoofd: Dr. Andrea Jelinek
Adres: Barichgasse 40-42, 1030 Wenen
Telefoon: +43 1 52 152-0
E-mailadres:dsb@dsb.gv.at
Website:https: //www.dsb.gv.at/

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Wij geven gegevens alleen door aan of verwerken ze naar landen buiten de EU (derde landen) als u daarmee instemt, als dit wettelijk verplicht of contractueel noodzakelijk is en in elk geval alleen voor zover dit algemeen is toegestaan. Uw toestemming is in de meeste gevallen de belangrijkste reden voor ons om gegevens in derde landen te laten verwerken. De verwerking van persoonsgegevens in derde landen, zoals de VS, waar veel softwareleveranciers diensten verlenen en hun serverlocaties hebben, kan betekenen dat persoonsgegevens op onverwachte manieren worden verwerkt en opgeslagen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Gegevensverwerking door Amerikaanse diensten (zoals Google Analytics) kan ertoe leiden dat gegevens niet anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. Bovendien is het mogelijk dat verzamelde gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere diensten van dezelfde aanbieder, mits u over een overeenkomstige gebruikersaccount beschikt. Waar mogelijk proberen wij gebruik te maken van serverlocaties binnen de EU, indien dit wordt aangeboden.

Wij zullen u meer gedetailleerde informatie verstrekken over gegevensoverdrachten naar derde landen, indien van toepassing, op de desbetreffende punten in dit privacybeleid.

Beveiliging van de gegevensverwerking

Om persoonsgegevens te beschermen, hebben wij zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren wij persoonsgegevens. Op die manier maken wij het voor derden zo moeilijk mogelijk om uit onze gegevens persoonlijke informatie af te leiden.

Artikel 25 van de GDPR spreekt van "gegevensbescherming door technisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen" en betekent dus dat zowel software (bv. formulieren) als hardware (bv. toegang tot de serverruimte) altijd moeten worden ontworpen met het oog op beveiliging en dat passende maatregelen moeten worden genomen. Hierna zullen wij, indien nodig, nader ingaan op specifieke maatregelen.

TLS encryptie met https

TLS, encryptie en https klinken erg technisch en dat zijn ze ook. Wij gebruiken HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor "beveiligd hypertext-transferprotocol") om gegevens op een tap-proof manier op het internet over te brengen.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van uw browser naar onze webserver beveiligd is - niemand kan "meeluisteren".

Op die manier hebben wij een extra beveiligingslaag ingebouwd en voldoen wij aan de in artikel 25, lid 1, van de DSGVO neergelegde verplichting tot gegevensbescherming door ontwerptechnologie. Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een encryptieprotocol voor veilige datatransmissie op het internet, kunnen wij de bescherming van vertrouwelijke gegevens waarborgen.
U kunt het gebruik van deze beveiliging voor gegevensoverdracht herkennen aan het kleine slotsymbool

linksboven in de browser, links van het internetadres (bv. beispielseite.de) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als u meer wilt weten over encryptie, raden wij u aan op Google te zoeken naar "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" om goede links naar verdere informatie te vinden.

Communicatie

Communicatiesamenvatting
👥 Betrokkenen: Iedereen die met ons communiceert per telefoon, e-mail of online formulier
📓 Verwerkte gegevens: bijv. telefoonnummer, naam, e-mailadres, ingevoerde formuliergegevens. Meer details zijn te vinden in het respectieve gebruikte contacttype
🤝 Doel: Verwerking van de communicatie met klanten, zakenpartners, enz.
📅 Bewaartermijn: Duur van de business case en wettelijke vereisten
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (Contract), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen)

Wanneer u contact met ons opneemt en per telefoon, e-mail of online formulier communiceert, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

De gegevens worden verwerkt voor de behandeling en afhandeling van uw vraag en de daarmee samenhangende zakelijke transactie. De gegevens worden bewaard gedurende dezelfde periode of zo lang als wettelijk vereist.

Betrokken personen

Alle personen die via de door ons ter beschikking gestelde communicatiekanalen contact met ons zoeken, zijn betrokken bij de bovengenoemde processen.

Telefoon

Wanneer u ons belt, worden de gespreksgegevens pseudoniem opgeslagen op het desbetreffende eindapparaat en bij de gebruikte telecommunicatieaanbieder. Bovendien kunnen gegevens zoals naam en telefoonnummer vervolgens per e-mail worden verzonden en opgeslagen om te kunnen reageren op vragen. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgerond en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

E-mail

Als u via e-mail met ons communiceert, kunnen de gegevens worden opgeslagen op het respectieve eindapparaat (computer, laptop, smartphone,...) en worden de gegevens opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgerond en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

Online formulieren

Indien u via een online formulier met ons communiceert, worden de gegevens op onze webserver opgeslagen en, indien nodig, doorgestuurd naar een e-mailadres van ons. De gegevens worden gewist zodra de business case is beëindigd en de wettelijke vereisten dit toelaten.

Rechtsgrondslag

De verwerking van gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

 • Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming): U geeft ons uw toestemming om uw gegevens op te slaan en te gebruiken voor doeleinden die verband houden met de business case;
 • Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (overeenkomst): Er is een noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst met u of een verwerker zoals de telefoonprovider of wij moeten de gegevens verwerken voor precontractuele activiteiten, zoals het opstellen van een offerte;
 • Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen): Wij willen vragen van klanten en zakelijke communicatie in een professioneel kader uitvoeren. Daartoe zijn bepaalde technische voorzieningen, zoals e-mailprogramma's, exchange-servers en mobiele-telefoonexploitanten, noodzakelijk om de communicatie efficiënt te laten verlopen.

Cookies

Cookies Samenvatting
👥 Data subject: bezoekers van de website
🤝 Doel: hangt af van de cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Opslagperiode: hangt af van de respectieve cookie, kan variëren van uren tot jaren
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gerechtvaardigde belangen).

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen we uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat u het volgende privacybeleid beter kunt begrijpen.

Wanneer u op het internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding kan niet ontkend worden: Koekjes zijn echt handige kleine helpers. Bijna alle websites maken gebruik van cookies. Meer bepaald gaat het om HTTP-cookies, aangezien er ook andere cookies voor andere toepassingen bestaan. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op uw computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch in de cookie-map geplaatst, in feite het "brein" van uw browser. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Wanneer een cookie wordt gedefinieerd, moeten ook een of meer attributen worden gespecificeerd.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u terugkeert naar onze site, zendt uw browser de "gebruikersgerelateerde" informatie terug naar onze site. Dankzij de cookies weet onze website wie u bent en biedt hij u de instelling die u gewend bent. In sommige browsers heeft elk cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één enkel bestand opgeslagen.

De volgende grafiek toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals Chrome en de webserver. Hierbij vraagt de webbrowser een website op en ontvangt van de server een cookie terug, dat de browser weer gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

HTTP cookie interactie tussen browser en webserver

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, third-party cookies worden aangemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elk cookie moet afzonderlijk worden geëvalueerd, aangezien elk cookie andere gegevens opslaat. De vervaltijd van een cookie varieert ook van een paar minuten tot een paar jaar. Cookies zijn geen softwareprogramma's en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of ander "ongedierte". Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op uw PC.

Cookiegegevens, bijvoorbeeld, kunnen er zo uitzien:

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.1326744211.152111855263-9
Doel: websitebezoekers onderscheiden
Vervaldatum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimumafmetingen kunnen ondersteunen:

 • Ten minste 4096 bytes per cookie
 • Ten minste 50 cookies per domein
 • Minstens 3000 koekjes in totaal

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

De vraag welke cookies wij in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt in de volgende onderdelen van het privacybeleid verduidelijkt. Op deze plaats willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken.

Er kunnen 4 soorten cookies worden onderscheiden:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de basisfunctionaliteit van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig wanneer een gebruiker een product in het winkelmandje legt, dan verder surft op andere pagina's en later naar de kassa gaat. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, zelfs niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Doelgerichte cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van de gebruiker en of de gebruiker foutmeldingen ontvangt. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website met verschillende browsers te meten.

Doelgerichte cookies
Deze cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

Advertentiecookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Zij worden gebruikt om de gebruiker individueel aangepaste reclame aan te bieden. Dit kan heel praktisch zijn, maar ook heel vervelend.

Gewoonlijk wordt u, wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt, gevraagd welke van deze soorten cookies u wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden wij https://tools.ietf.org/html/rfc6265 aan, het Request for Comments van de Internet Engineering Task Force (IETF) genaamd "HTTP State Management Mechanism".

Doel van de verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van het cookie in kwestie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine helpers voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk om te veralgemenen welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar wij zullen u informeren over de gegevens die worden verwerkt of opgeslagen in het kader van de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

Opslagperiode van cookies

De opslagperiode hangt af van het cookie en wordt hieronder nader gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen verscheidene jaren op een computer opgeslagen blijven.

U kunt de opslagperiode ook zelf beïnvloeden. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook "Recht van verzet" hieronder). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd uiterlijk na het intrekken van uw toestemming verwijderd, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onverlet blijft.

Recht van bezwaar - hoe kan ik cookies verwijderen?

U beslist hoe en of u cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, hebt u altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, uit te schakelen of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als u wilt weten welke cookies in uw browser zijn opgeslagen, als u de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in uw browserinstellingen:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. De procedure varieert naargelang de browser. U kunt het beste naar de instructies zoeken in Google met de zoekterm "Delete Cookies Chrome" of "Deactivate Cookies Chrome" in het geval van een Chrome browser.

Rechtsgrondslag

De zogenaamde "cookierichtsnoeren" zijn sinds 2009 van kracht. Daarin staat dat voor het opslaan van cookies uw toestemming is vereist (artikel 6, lid 1, onder a, DSGVO). Binnen de EU-landen zijn er echter nog steeds zeer uiteenlopende reacties op deze richtlijnen. In Oostenrijk is deze richtlijn echter ten uitvoer gelegd in § 96, lid 3, van de telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland is de Cookierichtlijn niet als nationale wet omgezet. In plaats daarvan werd deze richtlijn grotendeels ten uitvoer gelegd in § 15, lid 3, van de Telemediawet (TMG).

Voor absoluut noodzakelijke cookies, zelfs wanneer er geen toestemming is. zijn er legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO), die in de meeste gevallen van economische aard zijn. Wij willen de bezoekers van de website een prettige gebruikerservaring bieden en daarvoor zijn bepaalde cookies vaak absoluut noodzakelijk.

Als er cookies worden gebruikt die niet absoluut noodzakelijk zijn, gebeurt dit alleen met uw toestemming. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

In de volgende paragrafen wordt u meer gedetailleerd geïnformeerd over het gebruik van cookies, voor zover de gebruikte software cookies gebruikt.

Web hosting

Webhosting overzicht
👥 Betrokkene: bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele hosting van de website en het veiligstellen van de werking ervan
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en andere gegevens. Meer details hierover vindt u hieronder of bij de respectieve gebruikte webhostingprovider.
📅 Bewaartermijn: hangt af van de respectieve aanbieder, maar gewoonlijk 2 weken
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer u tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie - waaronder persoonsgegevens - automatisch gecreëerd en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk worden verwerkt en alleen met een rechtvaardiging. Met website bedoelen we overigens het geheel van alle webpagina's op een domein, d.w.z. alles vanaf de homepage (startpagina) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld example.de of example.com.

Als u een website op een scherm wilt bekijken, gebruikt u daarvoor een programma dat een webbrowser wordt genoemd. Waarschijnlijk kent u sommige webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waar de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het beheren van een webserver is een ingewikkelde en kostbare taak, en daarom wordt dit meestal gedaan door professionele aanbieders. Deze bieden webhosting aan en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

Wanneer de browser op uw computer (desktop, laptop, smartphone) verbinding maakt en tijdens de gegevensoverdracht van en naar de webserver, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Aan de ene kant slaat uw computer gegevens op, aan de andere kant moet de webserver ook een tijdje gegevens opslaan om goed te kunnen functioneren.

Ter illustratie:

Browser en webserver

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele hosting van de website en beveiliging van de werking
 2. de operationele en IT-beveiliging te handhaven
 3. Anonieme evaluatie van het toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor strafrechtelijke vervolging of het instellen van vorderingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl u onze website nu bezoekt, slaat onze webserver, de computer waarop deze website is opgeslagen, gewoonlijk automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de bezochte website (bv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111855263)
 • Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (b.v. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • De hostnaam en het IP-adres van het apparaat waartoe toegang wordt verkregen (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121).
 • Datum en tijd
 • in bestanden, de zogenaamde web server log files

Hoe lang worden gegevens bewaard?

In de regel worden deze gegevens veertien dagen bewaard en daarna automatisch gewist. Wij geven deze gegevens niet door, maar kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens in geval van onwettig gedrag door de autoriteiten worden ingezien.

Kortom, uw bezoek wordt gelogd door onze provider (bedrijf dat onze website draait op speciale computers (servers)), maar we delen uw gegevens niet zonder toestemming!

Rechtsgrondslag

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (bescherming van gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf op een veilige en gebruikersvriendelijke manier op het internet te presenteren en om hieruit zo nodig aanvallen en vorderingen te kunnen instellen.

In de regel bestaat er tussen ons en de hostingprovider een contract over de in opdracht gegeven verwerking overeenkomstig art. 28 f. DSGVO, dat de naleving van de gegevensbescherming waarborgt en de veiligheid van de gegevens garandeert.

Webflow Privacybeleid

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). Wij wijzen erop dat de exploitatie van onze website en de servers worden gehost door de provider die wij daartoe opdracht hebben gegeven, Webflow, Inc, 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103 in de VS. Meer informatie over de gegevensbeschermingsverklaring van Webflow is te vinden onder de volgende link: https://webflow.com/privacy 10Depersoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.Sluiting van een contract over de verwerking in opdracht
Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben wij met [Webflow | ons agentschap Daniel Wallmüller, Steingrub 19, 3242 Texing] een contract over de verwerking in opdracht gesloten op basis van art. 28 DSGVO in combinatie met de contractuele standaardclausules van de EU.

Web Analytics

Web Analytics Privacy Policy Summary
👥 Data subject: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details zijn te vinden in het respectieve webanalyse-instrument dat wordt gebruikt.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte webanalysetool
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen)

Wat is Web Analytics?

Wij gebruiken software op onze website om het gedrag van websitebezoekers te evalueren, kortweg web analytics genoemd. Dit houdt in dat gegevens worden verzameld die door de aanbieder van het analytische instrument (ook tracking tool genoemd) worden opgeslagen, beheerd en verwerkt. Met behulp van de gegevens worden analyses van het gebruikersgedrag op onze website gemaakt en aan ons als websitebeheerder ter beschikking gesteld. Bovendien bieden de meeste hulpmiddelen verschillende testmogelijkheden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld testen welke aanbiedingen of inhoud het best door onze bezoekers worden ontvangen. Daartoe tonen wij u twee verschillende aanbiedingen voor een beperkte periode. Na de test (de zogenaamde A/B-test) weten we welk product of welke inhoud onze websitebezoekers interessanter vinden. Voor dergelijke testprocedures kunnen, net als voor andere analytische procedures, ook gebruikersprofielen worden aangemaakt en de gegevens in cookies worden opgeslagen.

Waarom doen wij aan web analytics?

Met onze website hebben we een duidelijk doel voor ogen: we willen het beste webaanbod op de markt leveren voor onze branche. Om dit doel te bereiken, willen wij enerzijds het beste en meest interessante aanbod bieden en er anderzijds voor zorgen dat u zich volledig op uw gemak voelt op onze website. Met behulp van webanalysetools kunnen wij het gedrag van onze websitebezoekers van dichtbij bekijken en vervolgens onze website dienovereenkomstig voor u en voor ons verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe oud onze bezoekers gemiddeld zijn, waar zij vandaan komen, wanneer onze website het meest wordt bezocht of welke inhoud of producten bijzonder populair zijn. Al deze informatie helpt ons de website te optimaliseren en zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften, interesses en wensen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt uiteraard af van de gebruikte analyse-instrumenten. Maar in de regel wordt bijvoorbeeld opgeslagen welke inhoud u op onze website bekijkt, op welke knoppen of links u klikt, wanneer u een pagina oproept, welke browser u gebruikt, met welk apparaat (pc, tablet, smartphone, enz.) u de website bezoekt of welk computersysteem u gebruikt. Indien u ermee hebt ingestemd dat ook locatiegegevens worden verzameld, kunnen deze eveneens worden verwerkt door de aanbieder van het webanalyse-instrument.

Daarnaast wordt ook uw IP-adres opgeslagen. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) zijn IP-adressen persoonsgegevens. Uw IP-adres wordt echter meestal pseudoniem opgeslagen (d.w.z. in een onherkenbare en verkorte vorm). Met het oog op tests, webanalyse en weboptimalisering worden in beginsel geen directe gegevens, zoals uw naam, leeftijd, adres of e-mailadres, opgeslagen. Al deze gegevens, indien verzameld, worden pseudoniem opgeslagen. Dit betekent dat u niet als persoon geïdentificeerd kunt worden.

Het volgende voorbeeld toont schematisch hoe Google Analytics werkt als voorbeeld van client-based web tracking met Java Script code.

Schematische gegevensstroom met Google Analytics

Hoe lang de betrokken gegevens worden bewaard, hangt altijd af van de aanbieder. Sommige cookies slaan gegevens slechts enkele minuten op of totdat u de website weer verlaat, andere cookies kunnen gegevens gedurende enkele jaren opslaan.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Indien de wet zulks voorschrijft, bijvoorbeeld in het geval van de boekhouding, kan deze bewaartermijn eveneens worden overschreden.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van web analytics is uw toestemming vereist, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van web analytics kunnen wij websitefouten opsporen, aanvallen identificeren en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Niettemin gebruiken wij de instrumenten alleen voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Aangezien instrumenten voor webanalyse gebruik maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Informatie over specifieke webanalyse-instrumenten, indien beschikbaar, is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Facebook Pixel Privacybeleid

Wij gebruiken de Facebook pixel van Facebook op onze website. Wij hebben op onze website code geïmplementeerd om dit te doen. De Facebook pixel is een stukje JavaScript-code dat een verzameling functies laadt waarmee Facebook uw gebruikersacties kan volgen als u via Facebook-advertenties op onze website bent terechtgekomen. Wanneer u bijvoorbeeld een product op onze website koopt, wordt de Facebook-pixel geactiveerd en slaat deze uw acties op onze website op in een of meer cookies. Deze cookies stellen Facebook in staat om uw gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) te matchen met uw Facebook-accountgegevens. Facebook verwijdert deze gegevens vervolgens weer. De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet zichtbaar voor ons en kunnen alleen worden gebruikt in het kader van advertentieplaatsingen. Als u een Facebook-gebruiker bent en ingelogd bent, wordt uw bezoek aan onze website automatisch toegewezen aan uw Facebook-gebruikersaccount.

Wij willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen onze reclamemaatregelen beter op uw wensen en interesses worden afgestemd. Op die manier krijgen Facebook-gebruikers (mits zij gepersonaliseerde reclame hebben toegestaan) passende reclame te zien. Bovendien gebruikt Facebook de verzamelde gegevens voor analysedoeleinden en voor zijn eigen advertenties.

Hieronder tonen wij u de cookies die werden ingesteld door Facebook Pixel op een testpagina in te sluiten. Let wel, dit zijn slechts voorbeeld cookies. Afhankelijk van de interactie op onze website worden verschillende cookies geplaatst.

Naam: _fbp
Waarde: fb.1.1568287647279.257405483-6111855263-7
Doel: Deze cookie wordt door Facebook gebruikt om advertentieproducten weer te geven.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: fr
Waarde: 0aPf312HOS5Pboo2r...Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om Facebook Pixel goed te laten werken.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: comment_author_50ae8267e2bdf1 253ec1a5769f48e 062111855263-3
Waarde: Naam van de auteur
Doel: Deze cookie slaat de tekst en de naam op van een gebruiker die bijvoorbeeld een commentaar achterlaat.
Vervaldatum: na 12 maanden

Naam: comment_author_url_50ae8267e 2bdf1253ec1a5769f 48e062
Waarde: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (URL van de auteur)
Doel: Deze cookie slaat de URL op van de website die de gebruiker in een tekstveld op onze website invoert.
Vervaldatum: na 12 maanden

Naam: comment_author_email_50ae 8267e2bdf1253ec1a5 769f48e062
Waarde: e-mailadres van de auteur
Doel: Deze cookie slaat het e-mailadres van de gebruiker op als hij dat op de website heeft opgegeven.
Vervaldatum: na 12 maanden

Opmerking: De hierboven vermelde cookies hebben betrekking op individueel gebruikersgedrag. Vooral met het gebruik van cookies zijn veranderingen bij Facebook nooit uit te sluiten.

Als u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties zelf wijzigen op https://www.facebook.com/ads/ preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u uw op gebruik gebaseerde online reclame in principe beheren op http://www.youronlinechoices.com /en/ praferenzmanagement/. Daar hebt u de mogelijkheid om providers te deactiveren of te activeren.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. De gegevensverwerking wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door Facebook Pixel. Dit kan ertoe leiden dat gegevens niet worden verwerkt en anoniem worden opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. Het kan ook voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere Facebook-diensten waar u een gebruikersaccount hebt.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/ policy.php.

Facebook Automatisch Geavanceerd Overeenstemmings Privacybeleid

Wij hebben ook Automatic Advanced Matching ingeschakeld als onderdeel van de Facebook Pixel-functie. Deze functie van de pixel stelt ons in staat om gehashte e-mails, naam, geslacht, stad, staat, postcode en geboortedatum of telefoonnummer als extra informatie naar Facebook te sturen, indien u ons deze gegevens hebt verstrekt. Door deze activering kunnen wij reclamecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten.

Google Analytics Privacybeleid

Google Analytics Privacy Policy Summary
👥 Data subject: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte eigenschappen
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gerechtvaardigde belangen).

Wat is Google Analytics?

Wij gebruiken op onze website het analyse-trackingprogramma Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. De rapporten die wij van Google Analytics ontvangen, helpen ons om onze website en onze dienstverlening beter af te stemmen op uw voorkeuren. Hierna gaan wij dieper in op het tracking-instrument en informeren wij u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Analytics is een tracking-instrument dat wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is een trackingcode ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende acties die u op onze website onderneemt. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens doorgestuurd naar de servers van Google Analytics en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag. Deze verslagen kunnen, zonder zich daartoe te beperken, het volgende omvatten

 • Doelgroeprapporten: Via doelgroeprapporten leren wij onze gebruikers beter kennen en weten wij preciezer wie in onze dienst geïnteresseerd is.
 • Ad-rapporten: Ad-rapporten maken het voor ons gemakkelijker om onze online reclame te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe wij meer mensen voor onze dienst kunnen aantrekken.
 • Gedragsrapporten: deze vertellen ons hoe u omgaat met onze website. Wij kunnen volgen welk pad u op onze site aflegt en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is de naam die wordt gegeven aan een proces waarin u een gewenste actie onderneemt als gevolg van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld, wanneer u van een gewone websitebezoeker overgaat naar een koper of nieuwsbriefabonnee. Deze rapporten helpen ons meer te weten te komen over hoe onze marketinginspanningen voor u werken. Zo willen we onze conversieratio verhogen.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze tekst lezen.

Waarom gebruiken wij Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: wij willen u de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Enerzijds kunnen we onze site optimaliseren zodat hij gemakkelijker wordt gevonden door geïnteresseerden op Google. Aan de andere kant helpen de gegevens ons om u als bezoeker beter te begrijpen. Zo weten wij precies wat wij op onze website moeten verbeteren om u de best mogelijke service te bieden. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties op een meer individuele en kosteneffectieve manier uit te voeren. Het is immers alleen maar zinvol onze producten en diensten te tonen aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een traceercode om een willekeurige, unieke ID te maken die is gekoppeld aan uw browsercookie. Dit is hoe Google Analytics u herkent als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een "terugkerende" gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om in de eerste plaats pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet in de trackingcode een property-ID worden ingevoegd. De gegevens worden dan opgeslagen in de overeenkomstige eigenschap. Voor elke nieuw aangemaakte eigenschap, is de Google Analytics 4 eigenschap standaard. Als alternatief kunt u ook de Universal Analytics eigenschap aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden gegevens gedurende verschillende perioden opgeslagen.

Identifiers zoals cookies en app instance ID's meten uw interacties op onze website. Interacties zijn alle soorten handelingen die u op onze website verricht. Als u ook gebruik maakt van andere Google-systemen (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google deelt geen Google Analytics-gegevens met anderen, tenzij wij, als websitebeheerder, daarvoor toestemming geven. Uitzonderingen zijn mogelijk indien wettelijk vereist.

De volgende cookies worden door Google Analytics gebruikt:

Naam: _ga
Waarde: 2.1326744211.152111855263-5
Doel: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
Waarde: 2.1687193234.152111855263-1
Doel: De cookie wordt ook gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden
Vervaldatum: na 24 uur

Name: _gat_gtag_UA_<property-id>
Wert: 1
Verwendungszweck: Wird zum Senken der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen _dc_gtm_ <property-id>.
Ablaufdatum: nach 1 Minute

Naam: AMP_TOKEN
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De cookie heeft een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP-client-ID-dienst. Andere mogelijke waarden duiden op een logout, een verzoek of een fout.
Vervaldatum: na 30 seconden tot één jaar

Naam: __utma
Waarde: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om uw gedrag op de website te volgen en de prestaties te meten. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Name: __utmt
Wert: 1
Verwendungszweck: Das Cookie wird wie _gat_gtag_UA_<property-id> zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet.
Ablaufdatum: nach 10 Minuten

Naam: __utmb
Waarde: 3.10.1564498958
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt bijgewerkt telkens als nieuwe gegevens of info naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: __utmc
Waarde: 167421564
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser.

Naam: __utmz
Waarde: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Doel: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat van waar u naar onze website bent gekomen. Dit kan een andere pagina geweest zijn of een advertentie.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: __utmv
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: De cookie wordt gebruikt om aangepaste gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt altijd bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: Deze lijst kan geen aanspraak maken op volledigheid, omdat Google ook de keuze van zijn cookies steeds weer wijzigt.

Hier tonen wij u een overzicht van de belangrijkste gegevens die met Google Analytics worden verzameld:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heat maps. Met heatmaps kunt u precies die gebieden zien waar u op klikt. Dit geeft ons informatie over waar u "reist" op onze site.

Sessieduur: Google definieert sessieduur als de tijd die u op onze site doorbrengt zonder de site te verlaten. Als u 20 minuten inactief bent geweest, wordt de sessie automatisch beëindigd.

Bouncepercentage: Er is sprake van een bounce wanneer u slechts één pagina op onze website bekijkt en vervolgens onze website weer verlaat.

Aanmaken van een account: Wanneer u een account aanmaakt of een bestelling plaatst op onze website, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP adres: Het IP-adres wordt alleen in afgekorte vorm weergegeven, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het IP-adres kan worden gebruikt om het land en uw geschatte locatie te bepalen. Dit proces wordt ook wel IP-locatiebepaling genoemd.

Technische informatie: Technische informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw browsertype, internetserviceprovider of schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics of, natuurlijk, zijn wij ook geïnteresseerd in van welke website of van welke advertenties u naar onze site bent gekomen.

Andere gegevens zijn onder meer contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld wanneer u een video afspeelt via onze site), het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. De lijst pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als een algemene oriëntatie van de gegevensopslag door Google Analytics.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft zijn servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers bevinden zich in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. Waar de datacenters van Google zich precies bevinden, kunt u hier vinden: https://www.google.com/about/ datacenters/inside/ locations/?hl=nl

Uw gegevens worden verspreid over verschillende fysieke gegevensdragers. Dit heeft het voordeel dat de gegevens sneller kunnen worden teruggevonden en beter beschermd zijn tegen manipulatie. In elk datacenter van Google zijn er bijbehorende noodprogramma's voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware bij Google uitvalt of natuurrampen servers lamleggen, blijft het risico van een dienstonderbreking bij Google nog steeds gering.

De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Wanneer u de nieuwere eigenschappen van Google Analytics 4 gebruikt, is de bewaarperiode van uw gebruikersgegevens ingesteld op 14 maanden. Voor andere zogenaamde gebeurtenisgegevens hebben wij de keuze tussen een bewaartermijn van 2 maanden of 14 maanden.

Voor Universal Analytics-eigenschappen heeft Google Analytics een standaardbewaartermijn van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. Dan worden uw gebruikersgegevens gewist. Wij hebben echter de mogelijkheid om zelf de bewaartermijn van de gebruikersgegevens te kiezen. Hiervoor staan ons vijf varianten ter beschikking:

 • Schrapping na 14 maanden
 • Schrapping na 26 maanden
 • Schrapping na 38 maanden
 • Schrapping na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat gegevens pas worden gewist wanneer u onze website niet meer bezoekt binnen de door ons gekozen periode. In dat geval wordt de bewaartermijn opnieuw ingesteld telkens wanneer u onze website binnen de aangegeven periode opnieuw bezoekt.

Zodra de gespecificeerde periode is verstreken, worden de gegevens één keer per maand gewist. Deze bewaartermijn is van toepassing op uw gegevens in verband met cookies, gebruikersherkenning en reclame-ID's (bv. DoubleClick-domeincookies). Rapporteringsresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden apart van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van afzonderlijke gegevens tot een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Krachtens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht uw gegevens in te zien, bij te werken, te wissen of te beperken. U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door de browser add-on te gebruiken om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen. U kunt de browser add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=en. Let op: deze add-on deactiveert alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics.

Als u cookies in het algemeen wilt deactiveren, verwijderen of beheren (onafhankelijk van Google Analytics), zijn er afzonderlijke instructies voor elke browser:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics herkennen wij websitefouten, kunnen wij aanvallen opsporen en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Analytics als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen gevestigd zijn (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie hebben kunnen verstrekken over de gegevensverwerking van Google Analytics. Als u meer wilt weten over de trackingdienst, raden wij u deze twee links aan: http://www.google.com/analytics/ terms/en.html en https://support.google.com/ analytics/answer/ 6004245?hl=en.

Google Analytics IP-anonimisering

Wij hebben Google Analytics IP-adres anonimisering op deze website geïmplementeerd. Deze functie is door Google ontwikkeld om deze website in staat te stellen te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en aanbevelingen van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer deze de opslag van het volledige IP-adres verbieden. Het anonimiseren of maskeren van de IP-adressen vindt plaats zodra de IP-adressen in het netwerk voor gegevensverzameling van Google Analytics aankomen en voordat er enige opslag of verwerking van de gegevens plaatsvindt.

Meer informatie over IP-anonimisering is te vinden op https://support.google.com/ analytics/answer/ 2763052?hl=en.

Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken en interesses

Wij hebben de advertentierapportagefuncties in Google Analytics aangezet. De demografische en interesserapporten bevatten informatie over leeftijd, geslacht en interesses. Zo kunnen wij ons een beter beeld vormen van onze gebruikers - zonder dat wij deze gegevens aan individuele personen kunnen toewijzen. U kunt meer te weten komen over de reclamefuncties op https://support.google.com/ analytics/answer /3450482?hl=en_AT&utm_id=ad.

U kunt het gebruik van de activiteiten en informatie van uw Google-account stoppen onder "Advertentie-instellingen" op https://adssettings.google.com/ geverifieerd via selectievakje.

Google Analytics deactiveringslink

Als u op de volgende deactiveringslink klikt, kunt u voorkomen dat Google verdere bezoeken aan deze website verzamelt. Let op: Het verwijderen van cookies, het gebruik van de incognito/particuliere modus van uw browser of het gebruik van een andere browser zal ertoe leiden dat er opnieuw gegevens worden verzameld.

Google Analytics deactiveren

Google Analytics Gegevensverwerking Addendum

Wij hebben een directe klantenovereenkomst met Google gesloten voor het gebruik van Google Analytics door het "Addendum gegevensverwerking" in Google Analytics te aanvaarden.

U kunt hier meer te weten komen over het addendum gegevensverwerking voor Google Analytics: https://support.google.com/ analytics/answer/ 3379636?hl=nl&utm_id=ad

E-mail marketing

Overzicht e-mailmarketing
👥 Onderwerp: abonnees op de nieuwsbrief
🤝 Doel: directe reclame per e-mail, kennisgeving van systeemrelevante gebeurtenissen
📓 Verwerkte gegevens: Bij de registratie ingevoerde gegevens, maar ten minste het e-mailadres. Meer details hierover zijn te vinden in het respectieve e-mailmarketinginstrument dat wordt gebruikt.
📅 Bewaartermijn: Duur van het abonnement
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigde belangen).

Wat is e-mailmarketing?

Om u op de hoogte te houden, maken wij ook gebruik van de mogelijkheid van e-mailmarketing. Indien u hebt ingestemd met het ontvangen van onze e-mails of nieuwsbrieven, worden uw gegevens ook verwerkt en opgeslagen. E-mailmarketing is een deelgebied van online marketing. Hierbij wordt nieuws of algemene informatie over een bedrijf, producten of diensten per e-mail verzonden naar een specifieke groep mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Als u wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via de nieuwsbrief), hoeft u zich meestal alleen maar te registreren met uw e-mailadres. Om dit te doen, vult u een online formulier in en verstuurt u het. Het kan echter ook gebeuren dat wij u vragen naar uw titel en naam, zodat wij u persoonlijk kunnen schrijven.

In principe werkt de registratie voor nieuwsbrieven met behulp van de zogenaamde "double opt-in procedure". Nadat u zich op onze website hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail om uw inschrijving voor de nieuwsbrief te bevestigen. Dit garandeert dat het e-mailadres aan u toebehoort en dat niemand zich heeft geregistreerd met een e-mailadres van een derde partij. Wij of een meldingsinstrument dat wij gebruiken, logt elk individueel abonnement. Dit is nodig om te kunnen bewijzen dat de registratie wettelijk correct is verlopen. In de regel worden het tijdstip van registratie, het tijdstip van de registratiebevestiging en uw IP-adres opgeslagen. Bovendien wordt ook geregistreerd wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw opgeslagen gegevens.

Waarom gebruiken we e-mailmarketing?

Natuurlijk willen wij met u in contact blijven en u steeds het belangrijkste nieuws over ons bedrijf meedelen. Daartoe maken wij onder meer gebruik van e-mailmarketing - vaak gewoon "nieuwsbrieven" genoemd - als een essentieel onderdeel van onze online marketing. Mits u hiermee instemt of het wettelijk is toegestaan, sturen wij u nieuwsbrieven, systeeme-mails of andere kennisgevingen per e-mail. Wanneer wij in de volgende tekst de term "nieuwsbrief" gebruiken, bedoelen wij hoofdzakelijk regelmatig verzonden e-mails. Uiteraard willen wij u op geen enkele manier lastig vallen met onze nieuwsbrieven. Daarom proberen wij echt altijd alleen relevante en interessante inhoud aan te bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld meer te weten komen over ons bedrijf, onze diensten of producten. Aangezien wij onze aanbiedingen steeds verbeteren, zult u ook steeds via onze nieuwsbrief vernemen wanneer er nieuws is of wanneer wij speciale, lucratieve promoties aanbieden. Als wij voor onze e-mailmarketing gebruik maken van een dienstverlener die een professionele mailingtool aanbiedt, doen wij dat om u snelle en veilige nieuwsbrieven te kunnen aanbieden. Het doel van onze e-mailmarketing is hoofdzakelijk om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en ook om dichter bij onze bedrijfsdoelstellingen te komen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u via onze website abonnee wordt van onze nieuwsbrief, bevestigt u per e-mail het lidmaatschap van een e-maillijst. Naast uw IP-adres en e-mailadres kunnen ook uw titel, naam, adres en telefoonnummer worden opgeslagen. Echter, alleen als u instemt met deze gegevensopslag. De als zodanig gemerkte gegevens zijn noodzakelijk om u in staat te stellen deel te nemen aan de aangeboden dienst. Het verstrekken van deze informatie is vrijwillig, maar indien u deze niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de dienst. Daarnaast kan informatie over uw apparaat of de door u gewenste inhoud op onze website worden opgeslagen. U kunt meer te weten komen over de opslag van gegevens wanneer u een website bezoekt in de rubriek "Automatische gegevensopslag". Wij registreren uw toestemming, zodat wij altijd kunnen aantonen dat deze in overeenstemming is met onze wetten.

Duur van de gegevensverwerking

Als u uw e-mailadres uitschrijft van onze distributielijst voor e-mails/nieuwsbrieven, kunnen wij uw adres tot drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, zodat wij uw toestemming op dat moment nog kunnen bewijzen. Wij mogen deze gegevens alleen verwerken als wij ons tegen eventuele vorderingen moeten verdedigen.

Als u echter bevestigt dat u ons toestemming hebt gegeven om u op de nieuwsbrief te abonneren, kunt u op elk moment een individueel verzoek tot verwijdering indienen. Indien u permanent bezwaar maakt tegen de toestemming, behouden wij ons het recht voor uw e-mailadres in een zwarte lijst op te slaan. Zolang u zich vrijwillig hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uiteraard ook uw e-mailadres.

Recht van bezwaar

U hebt de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op elk moment te annuleren. Het enige wat u hoeft te doen, is uw toestemming voor het abonnement op de nieuwsbrief intrekken. Dit duurt meestal maar een paar seconden of één of twee klikken. In de meeste gevallen vindt u aan het eind van elke e-mail een link om uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Als u de link in de nieuwsbrief echt niet kunt vinden, neem dan per e-mail contact met ons op en wij zullen uw abonnement op de nieuwsbrief onmiddellijk annuleren.

Rechtsgrondslag

De verzending van onze nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief mogen sturen als u zich daarvoor van tevoren actief hebt aangemeld. Indien nodig kunnen wij u ook reclameboodschappen sturen op basis van § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG), voor zover u klant bij ons bent geworden en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor directe reclame.

Informatie over specifieke e-mailmarketingdiensten en de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken, wordt in de volgende punten verstrekt.

Online marketing

Online marketing privacy policysummary
👥 Data subject: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt. Meer details hierover zijn te vinden bij de respectieve online marketing tool die wordt gebruikt.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte online marketingtools
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gerechtvaardigde belangen)

Wat is online marketing?

Online marketing verwijst naar alle maatregelen die online worden uitgevoerd om marketingdoelstellingen te bereiken, zoals het vergroten van de naamsbekendheid of het sluiten van een deal. Voorts hebben onze online-marketingmaatregelen tot doel de aandacht van de mensen op onze website te vestigen. Om ons aanbod aan veel belangstellenden te kunnen tonen, doen wij daarom aan online marketing. Meestal gaat het om online adverteren, content marketing of zoekmachineoptimalisatie. Om onlinemarketing efficiënt en gericht te kunnen inzetten, worden ook persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Enerzijds helpen de gegevens ons om onze inhoud alleen te tonen aan die mensen die er werkelijk in geïnteresseerd zijn, en anderzijds kunnen wij het publicitaire succes van onze online-marketingmaatregelen meten.

Waarom gebruiken we online marketing tools?

Wij willen onze website laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is in wat wij te bieden hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet mogelijk is zonder bewuste maatregelen. Dat is waarom wij aan online marketing doen. Er zijn verschillende hulpmiddelen die het ons gemakkelijker maken om aan onze online marketingmaatregelen te werken en die bovendien altijd suggesties voor verbetering geven via gegevens. Zo kunnen wij onze campagnes beter afstemmen op onze doelgroep. Het doel van deze online marketinginstrumenten die wij gebruiken is dus uiteindelijk om ons aanbod te optimaliseren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Om onze online marketing te laten werken en het succes van de maatregelen te kunnen meten, worden gebruikersprofielen aangemaakt en gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld in cookies (dit zijn kleine tekstbestanden). Met behulp van deze gegevens kunnen wij niet alleen reclame in de klassieke zin plaatsen, maar ook onze inhoud rechtstreeks op onze website weergeven op de manier die u verkiest. Voor dit doel zijn er verschillende hulpmiddelen van derden die deze functies aanbieden en dienovereenkomstig ook gegevens van u verzamelen en opslaan. De genoemde cookies slaan bijvoorbeeld op welke webpagina's u op onze website hebt bezocht, hoe lang u deze pagina's hebt bekeken, op welke links of knoppen u klikt of van welke website u naar ons bent gekomen. Daarnaast kan ook technische informatie worden opgeslagen. Bijvoorbeeld uw IP-adres, welke browser u gebruikt, vanaf welk eindapparaat u onze website bezoekt of het tijdstip waarop u onze website hebt bezocht en weer hebt verlaten. Indien u ons toestemming hebt gegeven om ook uw locatie te bepalen, kunnen wij deze ook opslaan en verwerken.

Uw IP-adres wordt in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen (d.w.z. afgekort). Unieke gegevens die u rechtstreeks als persoon identificeren, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden ook alleen in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen als onderdeel van de reclame- en onlinemarketingprocedures. Wij kunnen u dus niet als persoon identificeren; wij hebben alleen de gepseudonimiseerde, opgeslagen informatie in de gebruikersprofielen opgeslagen.

De cookies kunnen ook worden ingezet, geanalyseerd en gebruikt voor reclamedoeleinden op andere websites die met dezelfde reclamemiddelen werken. De gegevens kunnen vervolgens ook worden opgeslagen op de servers van de aanbieders van reclamemiddelen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook unieke gegevens (naam, e-mailadres, enz.) in de gebruikersprofielen worden opgeslagen. Deze gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen als u lid bent van een socialemediakanaal dat wij gebruiken voor onze online-marketingmaatregelen en het netwerk eerder ontvangen gegevens koppelt aan het gebruikersprofiel.

Met alle reclametools die wij gebruiken en die gegevens van u op hun servers opslaan, ontvangen wij alleen geaggregeerde informatie en nooit gegevens die u als individu identificeerbaar maken. Uit de gegevens blijkt alleen hoe goed de reclamemaatregelen hebben gewerkt. Zo zien wij bijvoorbeeld welke maatregelen u of andere gebruikers hebben overgehaald om naar onze website te komen en daar een dienst of product te kopen. Op basis van de analyses kunnen wij ons reclameaanbod in de toekomst verbeteren en nog preciezer afstemmen op de behoeften en wensen van geïnteresseerden.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen gedurende enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de afzonderlijke cookies die door de aanbieder worden gebruikt.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft ongewijzigd tot de intrekking.

Aangezien online-marketingtools gewoonlijk gebruik kunnen maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van derde aanbieders, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld met behulp van online-marketinginstrumenten.

Wij hebben ook een rechtmatig belang bij het meten van online-marketingmaatregelen in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en onze maatregelen met behulp van de verkregen gegevens te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over specifieke online-marketinginstrumenten - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Blogs en publicatiemedia

Blogs en publicatiemedia Samenvatting privacybeleid
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Presentatie en optimalisatie van onze dienstprestaties alsmede communicatie tussen websitebezoekers, veiligheidsmaatregelen en administratie
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, IP-adres en gepubliceerde inhoud.
Voor meer details, zie de gebruikte instrumenten.
📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de gebruikte tools
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gerechtvaardigde belangen), Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO (contract)

Wat zijn blogs en publicatiemedia?

Wij maken gebruik van blogs of andere communicatiemiddelen op onze website waarmee wij enerzijds met u en u anderzijds met ons kunnen communiceren. In dit proces kunnen wij ook gegevens over u opslaan en verwerken. Dit kan nodig zijn om de inhoud op de juiste manier te presenteren, de communicatie te laten werken en de veiligheid te verhogen. In onze tekst over gegevensbescherming gaan wij in algemene details in op de vraag welke van uw gegevens kunnen worden verwerkt. De precieze details van de gegevensverwerking hangen altijd af van de gebruikte instrumenten en functies. Precieze informatie over de gegevensverwerking vindt u in de mededelingen over gegevensbescherming van de afzonderlijke aanbieders.

Waarom gebruiken we blogs en publicatiemedia?

Onze grootste zorg met onze website is om u interessante en spannende inhoud te bieden en tegelijkertijd zijn uw meningen en inhoud belangrijk voor ons. Daarom willen wij een goede interactieve uitwisseling tussen ons en u tot stand brengen. Met verschillende blogs en publicatiemogelijkheden kunnen we precies dat bereiken. U kunt bijvoorbeeld commentaar schrijven op onze inhoud, commentaar geven op andere commentaren of, in sommige gevallen, zelf artikelen schrijven.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden verwerkt, hangt altijd af van de communicatiefuncties die wij gebruiken. Heel vaak worden het IP-adres, de gebruikersnaam en de gepubliceerde inhoud opgeslagen. Dit gebeurt in de eerste plaats om de veiligheid te waarborgen, spam te voorkomen en op te kunnen treden tegen illegale inhoud. Cookies kunnen ook worden gebruikt voor gegevensopslag. Dit zijn kleine tekstbestanden die met informatie in uw browser worden opgeslagen. Meer details over de verzamelde en opgeslagen gegevens vindt u in onze afzonderlijke rubrieken en in het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Bijvoorbeeld, bijdrage- en commentaarfuncties slaan gegevens op totdat u de gegevensopslag weer intrekt. In het algemeen worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan absoluut noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of communicatiemiddelen van derden op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Aangezien cookies ook kunnen worden gebruikt bij publicatiemedia, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Wij gebruiken de communicatiemiddelen voornamelijk op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten, zakenpartners en bezoekers. Voor zover het gebruik dient ter afwikkeling van contractuele betrekkingen of het aangaan van contractuele betrekkingen, is de rechtsgrondslag voorts artikel 6, lid 1, punt 1, onder b). DSGVO.

Voor bepaalde verwerkingen, met name het gebruik van cookies en het gebruik van commentaar- of berichtenfuncties, is uw toestemming vereist. Indien en voor zover u ermee heeft ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde publicatiemedia kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). De meeste communicatiefuncties die wij gebruiken, zetten cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te bekijken.

Informatie over speciaal gereedschap - indien beschikbaar - vindt u in de volgende hoofdstukken.

DISQUS Privacybeleid

Wij gebruiken de dienstverlener DISQUS op onze website voor snel, veilig en gebruiksvriendelijk commentaarbeheer. Daartoe integreren wij deze functies van de provider in onze website via een klein code-element. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Disqus Inc, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103, VS.

DISQUS verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

DISQUS gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) gevestigd zijn of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten DISQUS ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U vindt het besluit en de clausules onder meer hier: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Om de functies te kunnen gebruiken, heeft u ofwel een eigen gebruikersaccount bij DISQUS nodig of een account bij sociale media, bijvoorbeeld bij Facebook, Instagram, Twitter of Google. In dit geval verkrijgt DISQUS de login-gegevens van de respectievelijke sociale media-account. Door deze functies te gebruiken, gaat u een contractuele relatie aan met DISQUS. DISQUS verwerkt de opmerkingen en is ook uw contactpersoon als u inhoud wilt verwijderen. Daar hebben wij geen invloed op. Er kan worden aangenomen dat DISQUS cookies gebruikt en uw IP-adres en het tijdstip waarop de reactie is gepubliceerd, opslaat. Er is ook de mogelijkheid om de commentaarfunctie te gebruiken zonder als gast te registreren. Ook hier kunnen technische gegevens en uw IP-adres worden verzameld en opgeslagen. Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door DISQUS vindt u in het privacybeleid van het bedrijf op https://help.disqus.com/en/ articles/1717103-disqus-privacy-policy.

Blogberichten en commentaarfuncties Privacybeleid

Er zijn verschillende online communicatiemiddelen die wij op onze website kunnen gebruiken. Wij gebruiken bijvoorbeeld blogberichten en commentaarfuncties. Dit geeft je de kans om commentaar te geven op inhoud of om berichten te schrijven. Als u deze functie gebruikt, kan uw IP-adres om veiligheidsredenen worden opgeslagen. Zo beschermen wij ons tegen illegale inhoud zoals beledigingen, ongeoorloofde reclame of verboden politieke propaganda. Om na te gaan of opmerkingen spam zijn, kunnen wij ook gebruikersgegevens opslaan en verwerken op basis van ons rechtmatig belang. Als wij een poll lanceren, slaan wij ook uw IP-adres op voor de duur van de poll, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat alle deelnemers echt maar één keer stemmen. Cookies kunnen ook worden gebruikt voor opslagdoeleinden. Alle gegevens die wij van u opslaan (zoals inhoud of informatie over u) blijven opgeslagen totdat u bezwaar maakt.

Commentaar Inschrijvingen Privacybeleid

U kunt zich ook abonneren op reacties die uw bericht volgen. In dat geval ontvangt u altijd een bericht wanneer een vervolgcommentaar wordt gepubliceerd. Eerst ontvangt u een bevestigingsmail om te controleren of het door u opgegeven e-mailadres ook van u is. Door de bevestiging te verzenden, stemt u ook in met de gegevensverwerking. U kunt dit abonnement op elk moment opzeggen (zoals bijvoorbeeld bij een nieuwsbrief) en uw toestemming intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking tot dit punt blijft onaangetast. Zolang u geabonneerd bent op de commentaren, slaan wij uw registratietijd en uw IP-adres op, zodat wij indien nodig ook uw toestemming kunnen bewijzen. Nadat uw abonnement is opgezegd, kunnen wij uw e-mailadres nog maximaal drie jaar bewaren, op basis van ons rechtmatig belang om uw toestemming te bewijzen. Indien u echter uw vroegere toestemming voor een abonnement bevestigt en om verwijdering van uw gegevens verzoekt, zullen de gegevens onmiddellijk uit ons systeem worden verwijderd.

Content Delivery-netwerken

Content Delivery Networks Privacy Policy Summary
👥 Data subject: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van de prestaties van onze dienstverlening (zodat de website sneller laadt)
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals uw IP-adres
Zie voor meer details hieronder en de afzonderlijke teksten over gegevensbescherming.
📅 Bewaartermijn: voor het grootste deel worden de gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn om de dienst te verlenen
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen)

Wat is een Content Delivery Network?

Wij maken op onze website gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network. Een dergelijk netwerk wordt gewoonlijk gewoon een CDN genoemd. Een CDN helpt ons om onze website snel en vlot te laden, ongeacht uw locatie. Daarbij worden uw persoonsgegevens ook opgeslagen, beheerd en verwerkt op de servers van de gebruikte CDN-provider. Hierna gaan wij nader in op de dienst en de verwerking ervan. Gedetailleerde informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in het desbetreffende privacybeleid van de aanbieder.

Elk Content Delivery Network (CDN) is een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die allemaal via het internet met elkaar zijn verbonden. Via dit netwerk kan de inhoud van websites (vooral zeer grote bestanden) snel en soepel worden afgeleverd, zelfs bij grote belastingspieken. Het CDN creëert daartoe een kopie van onze website op uw servers. Aangezien deze servers wereldwijd verspreid zijn, kan de website snel worden geleverd. Bijgevolg wordt de gegevensoverdracht naar uw browser aanzienlijk verkort door het CDN.

Waarom gebruiken wij een Content Delivery Network voor onze website?

Een snel ladende website is onderdeel van onze service. Natuurlijk weten we hoe vervelend het is als een website met een slakkengang laadt. Meestal verliezen mensen zelfs hun geduld en lopen weg voordat de website volledig is geladen. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarom is een snel ladende website een natuurlijk onderdeel van ons website aanbod. Met een Content Delivery Network laadt onze website veel sneller in uw browser. Het gebruik van een CDN is vooral nuttig als u in het buitenland bent, omdat de website wordt afgeleverd vanaf een server bij u in de buurt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer u een website of de inhoud van een website opvraagt en deze in de cache van een CDN is opgeslagen, routeert het CDN het verzoek naar de server die zich het dichtst bij u bevindt en levert het de inhoud. Content Delivery Networks zijn zo gebouwd dat JavaScript-bibliotheken kunnen worden gedownload en gehost op npm- en Github-servers. Als alternatief staan de meeste CDN's toe dat WordPress plugins worden geladen als ze worden gehost op WordPress.org. Uw browser kan persoonsgegevens verzenden naar het Content Delivery Network dat wij gebruiken. Dit omvat gegevens zoals het IP-adres, het browsertype, de browserversie, welke webpagina is geladen of de tijd en datum van het paginabezoek. Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen door het CDN. Of cookies voor gegevensopslag worden gebruikt, hangt af van het gebruikte netwerk. Lees de teksten over gegevensbescherming van de desbetreffende dienst.

Recht van bezwaar

Als u deze gegevensoverdracht volledig wilt voorkomen, kunt u een JavaScript-blokker (zie bijvoorbeeld https://noscript.net/) op uw PC installeren. Uiteraard zal onze website dan niet langer de gebruikelijke service (zoals een snelle laadsnelheid) kunnen bieden.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van een "content delivery network", is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld door een "content delivery network".

Wij hebben ook een rechtmatig belang bij het gebruik van een "content delivery network" om onze onlinedienst te optimaliseren en veiliger te maken. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken het instrument echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over specifieke "content delivery"-netwerken, zo die er zijn, wordt in de volgende paragrafen verstrekt.

Cookie-toestemmingsbeheerplatform

Cookie Consent Management Platform Samenvatting
👥 Data subject: website bezoekers
🤝 Doel: het verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en daarmee het gebruik van bepaalde tools
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die worden gebruikt om de ingestelde cookie-instellingen te beheren, zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, type toestemming, individuele toestemmingen. Meer details hierover zijn te vinden bij het respectieve gebruikte instrument.
📅 Bewaartermijn: Afhankelijk van het gebruikte instrument, moet u voorbereid zijn op perioden van meerdere jaren
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (legitieme belangen)

Wat is een Cookie Consent Management Platform?

Wij gebruiken Consent Management Platform (CMP) software op onze website om ons en u te helpen correct en veilig om te gaan met scripts en cookies die in gebruik zijn. De software creëert automatisch een cookie-pop-up, scant en controleert alle scripts en cookies, geeft u toestemming voor cookies zoals vereist door de wet op de gegevensbescherming en helpt ons en u om alle cookies bij te houden. Met de meeste hulpmiddelen voor het beheer van de toestemming voor cookies worden alle bestaande cookies geïdentificeerd en gecategoriseerd. U als websitebezoeker bepaalt dan zelf of en welke scripts en cookies u wel of niet toestaat. De volgende grafiek illustreert de relatie tussen browser, webserver en CMP.

Overzicht toestemmingsbeheerplatform

Waarom gebruiken wij een tool voor cookiebeheer?

Ons doel is u de best mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. Bovendien zijn wij daartoe ook wettelijk verplicht. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over alle hulpmiddelen en alle cookies die gegevens van u kunnen opslaan en verwerken. Het is ook uw recht om zelf te beslissen welke cookies u accepteert en welke niet. Om u dit recht te kunnen verlenen, moeten wij eerst precies weten welke cookies er op onze website terecht zijn gekomen. Dankzij een cookiebeheerprogramma dat de website regelmatig scant op alle bestaande cookies, zijn wij op de hoogte van alle cookies en kunnen wij u hierover DSGVO-conforme informatie verstrekken. U kunt dan cookies accepteren of weigeren via het toestemmingssysteem.

Welke gegevens worden verwerkt?

In het kader van onze tool voor cookiebeheer kunt u elke cookie afzonderlijk zelf beheren en hebt u volledige controle over de opslag en verwerking van uw gegevens. De verklaring van uw toestemming wordt opgeslagen, zodat wij u niet bij elk nieuw bezoek aan onze website hoeven te ondervragen en zodat wij uw toestemming ook kunnen bewijzen als de wet dat voorschrijft. Dit wordt opgeslagen in een opt-in cookie of op een server. Afhankelijk van de aanbieder van het cookiebeheerprogramma varieert de opslagperiode van uw toestemming voor cookies. In de meeste gevallen worden deze gegevens (bv. pseudonieme gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, details van cookie-categorieën of -tools, browser- en apparaatinformatie) maximaal twee jaar bewaard.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen gedurende enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. De precieze duur van de gegevensverwerking hangt af van het gebruikte instrument, maar in de meeste gevallen moet u rekening houden met een opslagperiode van enkele jaren. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de duur van de gegevensverwerking.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Informatie over speciale hulpmiddelen voor het beheer van cookies, indien beschikbaar, vindt u in de volgende rubrieken.

Rechtsgrondslag

Indien u cookies toestaat, worden uw persoonsgegevens via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Indien wij cookies mogen gebruiken op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO), is deze toestemming ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies of de verwerking van uw gegevens. Om de toestemming voor cookies te kunnen beheren en u in staat te stellen uw toestemming te geven, gebruiken wij software voor het beheer van cookies. Het gebruik van deze software stelt ons in staat de website efficiënt te exploiteren op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften, hetgeen een legitiem belang vormt (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO).

lubenda privacybeleid

Wij gebruiken lubenda, een tool voor het beheer van cookies op onze website. De dienstverlener is het Italiaanse bedrijf iubenda s.r.l., Via San Raffaele, 1 - 20121 Milaan, Italië. Om meer te weten te komen over de gegevens die door het gebruik van lubenda worden verwerkt, kunt u de Privacy Policy raadplegen op https://www.iubenda.com/privacy-policy/252372/legal.

Sociale media

Social media privacy policy summary
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Presentatie en optimalisatie van onze dienstverlening, contact met bezoekers, geïnteresseerden, etc., reclame
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u bij het desbetreffende socialemedia-instrument.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte socialemediaplatforms
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is sociale media?

Naast onze website zijn wij ook actief op diverse social media platforms. Dit kan de verwerking van gebruikersgegevens inhouden, zodat wij ons via de sociale netwerken kunnen richten op gebruikers die in ons geïnteresseerd zijn. Daarnaast kunnen elementen van een socialemediaplatform rechtstreeks in onze website worden ingebed. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u op een zogenaamde sociale knop op onze website klikt en rechtstreeks wordt doorverwezen naar onze aanwezigheid in de sociale media. Zogenaamde sociale media zijn websites en apps via welke geregistreerde leden inhoud kunnen produceren, inhoud openlijk of in specifieke groepen kunnen delen en met andere leden kunnen netwerken.

Waarom gebruiken we sociale media?

Sociale-mediaplatforms zijn al jaren de plaats waar mensen online communiceren en met elkaar in contact komen. Met onze aanwezigheid in de sociale media kunnen wij onze producten en diensten dichter bij potentiële klanten brengen. De sociale media-elementen die op onze website zijn ingebed, helpen u om snel en zonder complicaties over te schakelen naar onze sociale media-inhoud.

De gegevens die door uw gebruik van een socialemediakanaal worden opgeslagen en verwerkt, zijn in de eerste plaats bedoeld om webanalyses te kunnen uitvoeren. Het doel van deze analyses is preciezere en meer gepersonaliseerde marketing- en reclamestrategieën te kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van uw gedrag op een socialemediaplatform kunnen met behulp van de geëvalueerde gegevens passende conclusies worden getrokken over uw interesses en kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden opgesteld. Dit stelt de platforms ook in staat om u advertenties op maat aan te bieden. Daartoe worden in uw browser gewoonlijk cookies geplaatst, die gegevens over uw gebruiksgedrag opslaan.

Wij gaan er in het algemeen van uit dat wij verantwoordelijk blijven krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming, ook als wij gebruik maken van diensten van een socialemediaplatform. Het Europees Hof van Justitie heeft echter geoordeeld dat in bepaalde gevallen de exploitant van het socialemediaplatform samen met ons verantwoordelijk kan zijn in de zin van artikel 26 van de GDPR. Voor zover dit het geval is, wijzen wij hierop afzonderlijk en werken wij op basis van een overeenkomst in die zin. De essentie van de overeenkomst wordt dan hieronder weergegeven voor het betrokken platform.

Wij wijzen u erop dat bij het gebruik van de socialemediaplatforms of onze ingebouwde elementen ook gegevens van u buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt, aangezien veel socialemediakanalen, bijvoorbeeld Facebook of Twitter, Amerikaanse bedrijven zijn. Dit kan het voor u minder gemakkelijk maken om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op te eisen of af te dwingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt af van de aanbieder van het socialemediaplatform. Maar meestal gaat het om gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, gegevens die u invult in een contactformulier, gebruikersgegevens zoals op welke knoppen u klikt, wie u leuk vindt of volgt, wanneer u welke pagina's bezocht, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. De meeste van deze gegevens worden opgeslagen in cookies. Vooral als u een profiel hebt op het bezochte socialemediakanaal en bent ingelogd, kunnen gegevens aan uw profiel worden gekoppeld.

Alle gegevens die via een socialemediaplatform worden verzameld, worden ook opgeslagen op de servers van de aanbieders. Alleen de providers hebben dus toegang tot de gegevens en kunnen u de juiste informatie geven of wijzigingen aanbrengen.

Als u precies wilt weten welke gegevens door de aanbieders van sociale media worden opgeslagen en verwerkt en hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking, dient u het desbetreffende privacybeleid van het bedrijf zorgvuldig te lezen. Ook als u vragen hebt over de opslag en verwerking van gegevens of als u overeenkomstige rechten wilt doen gelden, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Het socialemediaplatform Facebook slaat bijvoorbeeld gegevens op totdat deze niet meer nodig zijn voor zijn eigen doeleinden. Gegevens van klanten die met onze eigen gebruikersgegevens worden vergeleken, worden echter binnen twee dagen gewist. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Indien de wet zulks voorschrijft, bijvoorbeeld in het geval van de boekhouding, kan deze bewaartermijn eveneens worden overschreden.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders, zoals ingesloten social media-elementen, te allen tijde in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Aangezien cookies kunnen worden gebruikt met social media tools, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde sociale media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens, indien toestemming is gegeven, ook opgeslagen en verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te bekijken.

Informatie over specifieke sociale-mediaplatforms - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende punten.

Facebook privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Facebook
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals klantgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: totdat de gegevens niet langer nuttig zijn voor de doeleinden van Facebook
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gerechtvaardigde Belangen).

Wat zijn Facebook-tools?

Wij gebruiken geselecteerde tools van Facebook op onze website. Facebook is een socialemedianetwerk dat eigendom is van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Deze hulpmiddelen stellen ons in staat u en mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten de best mogelijke ervaring te bieden.

Als er gegevens van u worden verzameld en doorgestuurd via onze ingesloten Facebook-elementen of via onze Facebook-pagina (fanpagina), zijn zowel wij als Facebook Ireland Ltd. hiervoor verantwoordelijk. Facebook is als enige verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze gegevens. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn ook opgenomen in een voor het publiek toegankelijke overeenkomst op https://www.facebook.com/legal/ controller_ addendum. Daarin staat bijvoorbeeld dat wij u duidelijk moeten informeren over het gebruik van Facebook-tools op onze site. Bovendien zijn wij er ook verantwoordelijk voor dat de hulpmiddelen veilig in onze website worden geïntegreerd, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook daarentegen is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van bijvoorbeeld Facebook-producten. Als u vragen hebt over het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf. Als u de vraag aan ons richt, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende Facebook-tools, welke gegevens naar Facebook worden gestuurd en hoe u deze gegevens kunt verwijderen.

Naast vele andere producten biedt Facebook ook de zogenaamde "Facebook Business Tools" aan. Dit is de officiële naam van Facebook. Aangezien de term echter nauwelijks bekend is, hebben wij besloten ze gewoon Facebook Tools te noemen. Onder hen zijn:

 • Facebook Pixel
 • Sociale plug-ins (zoals de "Vind ik leuk"- of "Deel"-knop)
 • Facebook Inloggen
 • Account Kit
 • API's (programmeerinterface)
 • SDK's (verzameling programmeergereedschappen)
 • Platform integraties
 • Plugins
 • Codes
 • Specificaties
 • Documentaties
 • Technologieën en diensten

Via deze tools breidt Facebook zijn diensten uit en heeft het de mogelijkheid om informatie over gebruikersactiviteiten buiten Facebook te verkrijgen.

Waarom gebruiken wij Facebook-tools op onze website?

Wij willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van advertenties (Facebook ads), kunnen we precies deze mensen bereiken. Facebook heeft echter informatie nodig over de wensen en behoeften van mensen om hen geschikte advertenties te kunnen tonen. Aldus wordt informatie over gebruikersgedrag (en contactgegevens) op onze website ter beschikking gesteld van het bedrijf. Daardoor verzamelt Facebook betere gebruikersgegevens en kan het geïnteresseerden de juiste advertenties over onze producten of diensten tonen. De hulpmiddelen maken dus reclamecampagnes op maat op Facebook mogelijk.

Facebook noemt gegevens over uw gedrag op onze website "event data". Dit wordt ook gebruikt voor meet- en analysediensten. Hierdoor kan Facebook namens ons "campagnerapporten" opstellen over het effect van onze reclamecampagnes. Bovendien geven analytics ons een beter inzicht in hoe u onze diensten, website of producten gebruikt. Daarom gebruiken wij sommige van deze hulpmiddelen om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. Social plug-ins stellen u bijvoorbeeld in staat om inhoud van onze site rechtstreeks op Facebook te delen.

Welke gegevens worden door Facebook-tools opgeslagen?

Door gebruik te maken van individuele Facebook-tools kunnen persoonsgegevens (klantgegevens) naar Facebook worden verzonden. Afhankelijk van de gebruikte instrumenten kunnen klantgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en IP-adres worden verzonden.

Facebook gebruikt deze informatie om de gegevens te matchen met de gegevens die het zelf van u heeft (als u lid bent van Facebook). Voordat klantgegevens aan Facebook worden doorgegeven, vindt een zogenaamde "hashing" plaats. Dit betekent dat een gegevensrecord van enige omvang wordt omgezet in een reeks karakters. Dit dient ook om gegevens te coderen.

Naast contactgegevens worden ook "gebeurtenisgegevens" doorgegeven. Gebeurtenisgegevens" verwijst naar de informatie die wij over u ontvangen op onze website. Bijvoorbeeld welke subpagina's u bezoekt of welke producten u bij ons koopt. Facebook deelt de informatie die het ontvangt niet met derden (zoals adverteerders), tenzij het daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen of daartoe wettelijk verplicht is. "Gebeurtenisgegevens" kunnen ook worden gekoppeld aan contactgegevens. Hierdoor kan Facebook beter gepersonaliseerde reclame aanbieden. Na het reeds genoemde matchingproces verwijdert Facebook de contactgegevens weer.

Om advertenties op een geoptimaliseerde manier te kunnen leveren, gebruikt Facebook Event Data alleen wanneer deze zijn samengevoegd met andere gegevens (die door Facebook op andere manieren zijn verzameld). Facebook gebruikt deze gebeurtenisgegevens ook voor beveiliging, bescherming, ontwikkeling en onderzoeksdoeleinden. Veel van deze gegevens worden via cookies doorgegeven aan Facebook. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gegevens of informatie in browsers op te slaan. Afhankelijk van de tools die u gebruikt en of u lid bent van Facebook, worden er verschillende aantallen cookies in uw browser geplaatst. We gaan meer in detail in op individuele Facebook cookies in de beschrijvingen van elke Facebook tool. Algemene informatie over het gebruik van Facebook-cookies is ook te vinden op https://www.facebook.com/ policies/cookies.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

In principe slaat Facebook gegevens op tot ze niet meer nodig zijn voor zijn eigen diensten en Facebook-producten. Facebook heeft over de hele wereld servers waar zijn gegevens worden opgeslagen. Gegevens van klanten worden echter binnen 48 uur nadat zij met de eigen gebruikersgegevens zijn vergeleken, gewist.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Overeenkomstig de basisverordening gegevensbescherming heeft u recht op informatie, correctie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens.

Een volledige verwijdering van de gegevens vindt alleen plaats als u uw Facebook-account volledig verwijdert. En dit is hoe het verwijderen van je Facebook account werkt:

1) Klik op Instellingen aan de rechterkant van Facebook.

2) Klik vervolgens op "Uw Facebook-informatie" in de linkerkolom.

3) Klik nu op "Deactiveren en verwijderen".

4) Selecteer nu "Account verwijderen" en klik dan op "Doorgaan en account verwijderen".

5) Voer nu uw wachtwoord in, klik op "Volgende" en vervolgens op "Verwijder account".

De opslag van gegevens die Facebook via onze site ontvangt, vindt onder meer plaats via cookies (bijv. voor social plugins). In uw browser kunt u individuele of alle cookies deactiveren, verwijderen of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde Facebook-tools kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van Facebook te bekijken.

Facebook verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Facebook om bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU het EU-niveau voor gegevensbescherming in acht te nemen. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Wij hopen dat wij u dichter hebben gebracht bij de belangrijkste informatie over het gebruik en de verwerking van gegevens door Facebook tools. Als u meer wilt weten over hoe Facebook uw gegevens gebruikt, raden wij u aan het gegevensbeleid te lezen op https://www.facebook.com/ about/privacy/update.

Facebook Social Plug-ins Privacybeleid

Zogenaamde social plug-ins van het bedrijf Facebook Inc. worden op onze website geïnstalleerd. U kunt deze knoppen herkennen aan het klassieke Facebook-logo, zoals de "Vind ik leuk"-knop (het handje met opgestoken duim) of aan een duidelijke "Facebook Plug-in"-markering. Een social plug-in is een klein onderdeel van Facebook dat in onze site is geïntegreerd. Elke plug-in heeft zijn eigen functie. De meest gebruikte functies zijn de bekende "Vind ik leuk"- en "Deel"-knoppen.

De volgende sociale plug-ins worden aangeboden door Facebook:

 • "Opslaan" knop
 • "Vind ik leuk" knop, delen, verzenden en citeren
 • Invoegtoepassing voor pagina's
 • Opmerkingen
 • Messenger plug-in
 • Ingebedde berichten en videospeler
 • Groep plug-in

Op https://develop ers.facebook.com /docs/plugins vindt u meer gedetailleerde informatie over hoe de afzonderlijke plug-ins worden gebruikt. Wij gebruiken de sociale plug-ins enerzijds om u een betere gebruikerservaring te bieden op onze site en anderzijds omdat Facebook onze advertenties kan optimaliseren.

Als u een Facebook-account hebt of facebook.com al eerder hebt bezocht, heeft Facebook al minstens één cookie in uw browser geplaatst. In dat geval stuurt uw browser via deze cookie informatie naar Facebook zodra u onze site bezoekt of interactie hebt met sociale plug-ins (bijv. de "Vind ik leuk"-knop).

De verkregen informatie wordt binnen 90 dagen gewist of opnieuw geanonimiseerd. Volgens Facebook omvatten deze gegevens uw IP-adres, welke website u hebt bezocht, de datum, de tijd en andere informatie over uw browser.

Om te voorkomen dat Facebook tijdens uw bezoek aan onze website veel gegevens verzamelt en koppelt aan de gegevens van Facebook, moet u zich tijdens uw bezoek aan de website afmelden bij Facebook.

Als u niet bent ingelogd bij Facebook of geen Facebook-account hebt, stuurt uw browser minder informatie naar Facebook omdat u minder Facebook-cookies hebt. Desalniettemin kunnen gegevens zoals uw IP-adres of welke website u bezoekt, aan Facebook worden doorgegeven. Wij willen erop wijzen dat wij de precieze inhoud van de gegevens niet kennen. Wij proberen u echter zo goed mogelijk te informeren over de gegevensverwerking volgens de huidige stand van onze kennis. U kunt ook lezen hoe Facebook de gegevens gebruikt in het gegevensbeleid van het bedrijf op https://www.facebook.com/about/ privacy/update.

De volgende cookies worden minimaal in uw browser geplaatst wanneer u een website met social plug-ins van Facebook bezoekt:

Naam: dpr
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de social plug-ins op onze website te laten werken.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: fr
Waarde: 0jieyh4111855263c2GnlufEJ9..Bde09j...1.0.Bde09j
Doel: De cookie is ook nodig om de plug-ins goed te laten werken.
Vervaldatum:: na 3 maanden

Opmerking: Deze cookies zijn na een test geplaatst, ook als u geen lid van Facebook bent.

Als u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties zelf wijzigen op https://www.facebook.com/ads/ preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Als u geen gebruiker van Facebook bent, kunt u uw op gebruik gebaseerde onlinereclame in het algemeen beheren op http://www.youronlinechoices.com/ en/ praferenzmanagement/ . Daar kunt u aanbieders deactiveren of activeren. Daar hebt u de mogelijkheid om providers te deactiveren of te activeren.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/ policy.php.

Instagram privacybeleid

Instagram Samenvatting privacybeleid
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: totdat Instagram de gegevens niet langer nodig heeft voor haar doeleinden
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gerechtvaardigde Belangen).

Wat is Instagram?

Wij hebben Instagram-functies op onze website geïntegreerd. Instagram is een socialemediaplatform van het bedrijf Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS. Instagram is sinds 2012 een dochteronderneming van Facebook Inc. en is een van de producten van Facebook. Het insluiten van Instagram-inhoud op onze website wordt embedden genoemd. Hierdoor kunnen wij u content zoals buttons, foto's of video's van Instagram direct op onze website laten zien. Wanneer u webpagina's op onze website oproept waarin een Instagram-functie is geïntegreerd, worden gegevens doorgestuurd naar Instagram, opgeslagen en verwerkt. Instagram maakt gebruik van dezelfde systemen en technologieën als Facebook. Uw gegevens worden dus door alle Facebook-bedrijven verwerkt.

In het volgende willen wij u een meer gedetailleerd inzicht geven in waarom Instagram gegevens verzamelt, om welke gegevens het gaat en hoe u de gegevensverwerking grotendeels kunt controleren. Aangezien Instagram tot Facebook Inc. behoort, ontlenen wij onze informatie enerzijds aan de richtlijnen van Instagram, maar anderzijds ook aan de gegevensrichtlijnen van Facebook zelf.

Instagram is een van de populairste sociale medianetwerken ter wereld. Instagram combineert de voordelen van een blog met de voordelen van audiovisuele platforms zoals YouTube of Vimeo. Je kunt foto's en korte video's uploaden op "Insta" (zoals veel gebruikers het platform terloops noemen), ze bewerken met verschillende filters en ze ook verspreiden op andere sociale netwerken. En als je zelf niet actief wilt zijn, kun je ook gewoon andere interessante gebruikers volgen.

Waarom gebruiken we Instagram op onze website?

Instagram is het socialemediaplatform dat de laatste jaren echt door het dak is gegaan. En natuurlijk hebben wij ook op deze hausse gereageerd. Wij willen dat u zich zo comfortabel mogelijk voelt op onze website. Daarom is een gevarieerde presentatie van onze inhoud voor ons een vanzelfsprekendheid. Via de embedded Instagram-functies kunnen we onze inhoud verrijken met nuttige, grappige of spannende inhoud uit de Instagram-wereld. Aangezien Instagram een dochteronderneming van Facebook is, kunnen de verzamelde gegevens ook nuttig zijn voor ons voor gepersonaliseerde reclame op Facebook. Op die manier krijgen alleen mensen die echt geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten onze advertenties te zien.

Instagram gebruikt de verzamelde gegevens ook voor meet- en analysedoeleinden. Wij krijgen geaggregeerde statistieken en dus meer inzicht in uw interesses en voorkeuren. Het is belangrijk op te merken dat deze rapporten u niet persoonlijk identificeren.

Welke gegevens worden door Instagram opgeslagen?

Als u op een van onze pagina's Instagram-functies (zoals Instagram-afbeeldingen of -plug-ins) tegenkomt, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van Instagram. Daarbij worden gegevens naar Instagram gestuurd, opgeslagen en verwerkt. En dit is ongeacht of je een Instagram-account hebt of niet. Dit omvat informatie over onze website, over uw computer, over aankopen die u hebt gedaan, over advertenties die u ziet en hoe u ons aanbod gebruikt. Bovendien worden ook de datum en het tijdstip van uw interactie met Instagram opgeslagen. Als je een Instagram-account hebt of ingelogd bent, slaat Instagram aanzienlijk meer gegevens over je op.

Facebook maakt een onderscheid tussen klantgegevens en gebeurtenisgegevens. Wij gaan ervan uit dat dit precies het geval is met Instagram. Klantgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en IP-adres. Deze klantgegevens worden alleen doorgegeven aan Instagram als ze van tevoren zijn gehasht. Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een tekenreeks. Dit maakt het mogelijk de contactgegevens te coderen. Daarnaast worden ook de bovengenoemde "gebeurtenisgegevens" doorgegeven. Onder "event data" verstaat Facebook - en dus ook Instagram - gegevens over uw gebruikersgedrag. Het kan ook voorkomen dat contactgegevens worden gecombineerd met gebeurtenisgegevens. De verzamelde contactgegevens worden vergeleken met de gegevens die Instagram al over u heeft.

De verzamelde gegevens worden aan Facebook doorgegeven via kleine tekstbestanden (cookies), die gewoonlijk in uw browser worden geplaatst. Afhankelijk van de gebruikte Instagram-functies en of u zelf een Instagram-account hebt, worden verschillende hoeveelheden gegevens opgeslagen.

Wij gaan ervan uit dat de gegevensverwerking van Instagram op dezelfde manier werkt als die van Facebook. Dit betekent dat als je een Instagram-account hebt of www.instagram.com hebt bezocht, Instagram op zijn minst een cookie heeft geplaatst. Als dit het geval is, stuurt uw browser via de cookie informatie naar Instagram zodra u in contact komt met een Instagram-functie. Na uiterlijk 90 dagen (na matching) worden deze gegevens weer gewist of geanonimiseerd. Hoewel wij de gegevensverwerking door Instagram intensief hebben bestudeerd, kunnen wij niet precies zeggen welke gegevens Instagram verzamelt en opslaat.

In het volgende laten we je cookies zien die in ieder geval in je browser worden geplaatst wanneer je op een Instagram-functie klikt (zoals een knop of een Insta-foto). In onze test gaan we ervan uit dat u geen Instagram-account hebt. Als u bent ingelogd op Instagram, worden er natuurlijk aanzienlijk meer cookies in uw browser geplaatst.

Deze cookies werden gebruikt in onze test:

Naam: csrftoken
Waarde : ""
Doel: Dit cookie is waarschijnlijk ingesteld om veiligheidsredenen om vervalsing van verzoeken te voorkomen. Meer konden wij hierover echter niet te weten komen.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: mid
Waarde : ""
Doel: Instagram plaatst deze cookie om de eigen diensten en aanbiedingen op en buiten Instagram te optimaliseren. De cookie stelt een unieke gebruikers-ID in.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: fbsr_111855263124024
Waarde : niet gespecificeerd
Doel: Deze cookie slaat het inlogverzoek op voor gebruikers van de Instagram-app.
Vervaldatum:
na afloop van de sessie

Naam: rur
Waarde: ATN
Doel: Dit is een Instagram-cookie dat zorgt voor functionaliteit op Instagram.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Name: urlgen
Wert: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111855263”
Verwendungszweck: Dieses Cookie dient den Marketingzwecken von Instagram.
Ablaufdatum: nach Ende der Sitzung

Opmerking: Wij kunnen hier geen volledigheid claimen. Welke cookies in individuele gevallen worden geplaatst, hangt af van de ingesloten functies en uw gebruik van Instagram.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Instagram deelt de informatie die het ontvangt tussen Facebook-bedrijven met externe partners en met mensen waarmee u over de hele wereld in contact komt. De gegevensverwerking geschiedt in overeenstemming met haar eigen gegevensbeleid. Uw gegevens worden verspreid over Facebook-servers over de hele wereld, deels om veiligheidsredenen. De meeste van deze servers bevinden zich in de VS.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Dankzij de basisverordening inzake gegevensbescherming hebt u recht op toegang tot, portabiliteit, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. U kunt uw gegevens beheren in de Instagram-instellingen. Als u uw gegevens op Instagram volledig wilt verwijderen, moet u uw Instagram-account permanent verwijderen.

En dit is hoe het verwijderen van het Instagram account werkt:

Open eerst de Instagram app. Op je profielpagina, ga naar beneden en klik op "Help sectie". Nu kom je op de website van het bedrijf. Klik op de website op "Beheer uw account" en vervolgens op "Verwijder uw account".

Als je je account helemaal verwijdert, verwijdert Instagram berichten zoals je foto's en statusupdates. Informatie die andere mensen over u hebben gedeeld, behoort niet tot uw account en wordt bijgevolg niet verwijderd.

Zoals hierboven vermeld, slaat Instagram uw gegevens voornamelijk op via cookies. U kunt deze cookies beheren, deactiveren of verwijderen in uw browser. Afhankelijk van uw browser, werkt het beheer altijd een beetje anders. Hier tonen wij u de instructies voor de belangrijkste browsers.

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser in principe ook zo instellen dat u altijd wordt geïnformeerd wanneer een cookie wordt geplaatst. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee heeft ingestemd dat gegevens van u via geïntegreerde social media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde sociale media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze tekst over gegevensbescherming met betrekking tot cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of het cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

Ook Instagram en Facebook verwerken gegevens, onder meer in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Facebook om bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU het EU-niveau voor gegevensbescherming in acht te nemen. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Wij hebben geprobeerd u dichter bij de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking van Instagram te brengen. Op https://help.instagram.com/ 519522125107875
kunt u het gegevensbeleid van Instagram nader bekijken.

LinkedIn Privacybeleid

LinkedIn Privacy Policy Samenvatting
👥 Data subject: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: de gegevens worden doorgaans binnen 30 dagen gewist
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is LinkedIn?

Wij maken op onze website gebruik van social plug-ins van het social media netwerk LinkedIn, van het bedrijf LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. De sociale plug-ins kunnen feeds zijn, het delen van inhoud of links naar onze LinkedIn-pagina. De social plug-ins zijn duidelijk gemarkeerd met het bekende LinkedIn-logo en maken het bijvoorbeeld mogelijk om interessante inhoud rechtstreeks via onze website te delen. Voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place in Dublin verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Door dergelijke plug-ins in te bouwen, kunnen gegevens naar LinkedIn worden gestuurd, daar worden opgeslagen en verwerkt. In dit privacybeleid willen wij u informeren over om welke gegevens het gaat, hoe het netwerk deze gegevens gebruikt en hoe u de opslag van gegevens kunt beheren of voorkomen.

LinkedIn is het grootste sociale netwerk voor zakelijke contacten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook, richt het zich uitsluitend op het opbouwen van zakelijke contacten. Bedrijven kunnen op het platform diensten en producten presenteren en zakelijke relaties aanknopen. Veel mensen gebruiken LinkedIn ook om op zoek te gaan naar een baan of om geschikte werknemers voor hun eigen bedrijf te vinden. Alleen al in Duitsland heeft het netwerk meer dan 11 miljoen leden. In Oostenrijk zijn er ongeveer 1,3 miljoen.

Waarom gebruiken we LinkedIn op onze website?

We weten hoe druk je het hebt. Je kunt niet alle sociale mediakanalen afzonderlijk volgen. Zelfs als het de moeite waard zou zijn, zoals in ons geval. Omdat we steeds weer interessant nieuws of verslagen plaatsen die de moeite waard zijn om te verspreiden. Daarom hebben wij op onze website de mogelijkheid gecreëerd om interessante content direct op LinkedIn te delen of om direct naar onze LinkedIn pagina te linken. Wij beschouwen ingebouwde sociale plug-ins als een verbeterde dienst op onze website. De gegevens die LinkedIn verzamelt, helpen ons ook om mogelijke reclameacties alleen te tonen aan mensen die in ons aanbod geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door LinkedIn opgeslagen?

LinkedIn slaat geen persoonsgegevens op louter door de integratie van de sociale plug-ins. LinkedIn noemt deze door plug-ins gegenereerde gegevens passieve impressies. Wanneer u echter op een sociale plug-in klikt, bijvoorbeeld om onze inhoud te delen, slaat het platform persoonsgegevens op als zogenaamde "actieve indrukken". En dit is ongeacht of je een LinkedIn account hebt of niet. Als u ingelogd bent, worden de verzamelde gegevens aan uw account toegewezen.

Uw browser maakt een directe verbinding met de servers van LinkedIn wanneer u onze plug-ins gebruikt. Op die manier registreert het bedrijf verschillende gebruiksgegevens. Naast uw IP-adres kan dit ook inloggegevens, toestelinformatie of informatie over uw internet- of mobiele provider omvatten. Als u via uw smartphone toegang hebt tot LinkedIn-diensten, kan uw locatie (nadat u dat hebt toegestaan) ook worden bepaald. LinkedIn kan deze gegevens ook delen met derde adverteerders in een "gehashte" vorm. Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een reeks tekens. Dit maakt het mogelijk de gegevens zodanig te versleutelen dat personen niet meer kunnen worden geïdentificeerd.

De meeste gegevens over uw gebruikersgedrag worden opgeslagen in cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die meestal in uw browser worden ingesteld. LinkedIn kan ook gebruik maken van web beacons, pixel tags, display tags en andere apparaat identificatoren.

Verschillende tests tonen ook aan welke cookies worden geplaatst wanneer een gebruiker interactie heeft met een sociale plug-in. De gevonden gegevens kunnen geen aanspraak maken op volledigheid en dienen slechts als voorbeeld. De volgende cookies werden geplaatst zonder op LinkedIn ingelogd te zijn:

Naam: bcookie
Waarde: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111855263-
Doel: De cookie is een zogenaamde "browser ID cookie" en slaat bijgevolg uw identificatienummer (ID) op.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: lang
Waarde: v=2&lang=nl
Doel: Deze cookie slaat uw standaard- of voorkeurtaal op.
Vervaldatum: na afloop van de zitting

Naam: lidc
Waarde: 1818367:t=1571904767:s= AQF6KNnJ0G111855263...
Doel: Deze cookie wordt gebruikt voor routering. Routing registreert de manieren waarop je op LinkedIn bent gekomen en hoe je daar door de website navigeert.
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: rtc
Waarde: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKX
Beoogd gebruik: Er kon geen verdere informatie over dit cookie worden verkregen.
Vervaldatum: na 2 minuten

Naam: JSESSIONID
Waarde: ajax:11185526329007718326218137
Doel: Dit is een sessiecookie dat LinkedIn gebruikt om anonieme gebruikerssessies via de server te onderhouden.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: bscookie
Waarde: "v=1&201910230812...
Doel: Deze cookie is een beveiligingscookie. LinkedIn beschrijft het als een beveiligde browser ID cookie.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: fid
Waarde: AQHj7Ii23ZBcqAAAA...
Doel: Er kon geen verdere informatie worden gevonden voor dit cookie.
Vervaldatum: na 7 dagen

Opmerking: LinkedIn werkt ook met providers van derden. Daarom hebben we tijdens onze test ook de twee Google Analytics-cookies _ga en _gat gedetecteerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

LinkedIn bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zo lang als zij dit nodig acht om haar diensten te kunnen verlenen. LinkedIn verwijdert echter uw persoonlijke gegevens wanneer u uw account verwijdert. In sommige uitzonderlijke gevallen kan LinkedIn sommige gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm bewaren, zelfs nadat u uw account hebt verwijderd. Zodra u uw account verwijdert, kunnen andere mensen uw gegevens binnen een dag niet meer zien. LinkedIn verwijdert gegevens over het algemeen binnen 30 dagen. LinkedIn bewaart echter gegevens als dat om juridische redenen noodzakelijk is. Gegevens die niet langer aan een persoon kunnen worden toegewezen, blijven bewaard, ook nadat de rekening is gesloten. De gegevens worden opgeslagen op verschillende servers in Amerika en vermoedelijk ook in Europa.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op verwijdering ervan. U kunt uw gegevens beheren, wijzigen en verwijderen in uw LinkedIn-account. U kunt ook een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen bij LinkedIn.

Hoe krijg je toegang tot de accountgegevens in je LinkedIn profiel:

In LinkedIn, klik op je profiel icoon en selecteer de "Instellingen en Privacy" sectie. Klik nu op "Privacy" en dan op "Wijzigen" in de sectie "Hoe LinkedIn uw gegevens gebruikt". In slechts korte tijd kunt u geselecteerde gegevens over uw webactiviteit en accountgeschiedenis downloaden.

U hebt ook de mogelijkheid om in uw browser de gegevensverwerking door LinkedIn te verhinderen. Zoals hierboven vermeld, slaat LinkedIn de meeste gegevens op via cookies die in uw browser worden geplaatst. U kunt deze cookies beheren, deactiveren of verwijderen. Afhankelijk van welke browser je hebt, werkt het beheer iets anders. U kunt de instructies voor de meest gebruikte browsers hier vinden:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook zo instellen dat u altijd bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee heeft ingestemd dat gegevens van u via geïntegreerde social media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde sociale media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze tekst over gegevensbescherming met betrekking tot cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of het cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

LinkedIn verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

LinkedIn gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules (= Art. 46. para. 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten LinkedIn om het EU-niveau van gegevensbescherming na te leven wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Wij hebben geprobeerd u de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn te geven. Op https://www.linkedin.com/legal/ privacy-policy kunt u nog meer te weten komen over de gegevensverwerking van het social media netwerk LinkedIn.

Twitter privacybeleid

Twitter privacy policysummary
👥 Data subject: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Twitter verwijdert verzamelde gegevens van andere websites uiterlijk na 30 dagen
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gerechtvaardigde Belangen).

Wat is Twitter?

Wij hebben Twitter-functies op onze website geïntegreerd. Dit zijn bijvoorbeeld ingesloten tweets, tijdlijnen, knoppen of hashtags. Twitter is een dienst voor korte berichten en een socialemediaplatform van het bedrijf Twitter Inc, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland.

Voor zover ons bekend, worden in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland geen persoonsgegevens of gegevens over uw webactiviteiten aan Twitter doorgegeven door de loutere opname van de Twitter-functie. Alleen wanneer u met de Twitter-functies interageert, bijvoorbeeld door op een knop te klikken, kunnen gegevens naar Twitter worden verzonden, daar worden opgeslagen en verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking en dragen daarvoor geen verantwoordelijkheid. In het kader van dit privacybeleid willen wij u een overzicht geven van welke gegevens Twitter opslaat, wat Twitter met deze gegevens doet en hoe u zich in grote mate kunt beschermen tegen de doorgifte van gegevens.

Voor sommigen is Twitter een nieuwsdienst, voor anderen een socialemediaplatform en weer anderen spreken van een microbloggingdienst. Al deze termen hebben hun rechtvaardiging en betekenen min of meer hetzelfde.

Zowel particulieren als bedrijven gebruiken Twitter om via korte berichten met belangstellenden te communiceren. Twitter staat maar 280 tekens per bericht toe. Deze berichten worden "tweets" genoemd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook is de dienst niet gericht op het uitbreiden van een netwerk voor "vrienden", maar wil hij worden gezien als een wereldwijd en open nieuwsplatform. Op Twitter kun je ook een anoniem account hebben en tweets kunnen enerzijds door het bedrijf en anderzijds door de gebruikers zelf worden verwijderd.

Waarom gebruiken we Twitter op onze website?

Zoals vele andere websites en bedrijven proberen wij onze diensten aan te bieden en met onze klanten te communiceren via verschillende kanalen. Twitter in het bijzonder is ons nauw aan het hart gaan liggen als een nuttige "kleine" nieuwsdienst. Telkens weer tweeten of retweeten we spannende, grappige of interessante inhoud. Wij beseffen dat u niet elk kanaal afzonderlijk kunt volgen. Je hebt tenslotte ook nog iets anders te doen. Daarom hebben wij ook Twitter-functies op onze website geïntegreerd. U kunt onze Twitter-activiteit "ter plaatse" volgen of een directe link naar onze Twitter-pagina volgen. Door deze integratie willen wij onze service en de gebruiksvriendelijkheid van onze website versterken.

Welke gegevens worden door Twitter opgeslagen?

Op sommige van onze subpagina's vindt u ingebouwde Twitter-functies. Wanneer u interactie heeft met de inhoud van Twitter, bijvoorbeeld door op een knop te klikken, kan Twitter gegevens verzamelen en opslaan. Dit is zelfs het geval als u zelf geen Twitter-account hebt. Twitter noemt deze gegevens "loggegevens". Dit omvat demografische gegevens, browser cookie-ID's, uw smartphone-ID, gehashte e-mailadressen, en informatie over welke pagina's u op Twitter hebt bezocht en welke acties u hebt ondernomen. Twitter slaat natuurlijk meer gegevens op als u een Twitter-account hebt en ingelogd bent. Meestal gebeurt deze opslag via cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gewoonlijk in uw browser worden geplaatst en verschillende informatie aan Twitter doorgeven.

Wij laten u nu zien welke cookies worden geplaatst wanneer u niet bij Twitter bent ingelogd maar een website bezoekt met ingebouwde Twitter-functies. Beschouw deze lijst als een voorbeeld. Wij kunnen hier op geen enkele manier volledigheid garanderen, aangezien de keuze van cookies altijd verandert en afhankelijk is van uw individuele handelingen met de Twitter-content.

Deze cookies werden gebruikt in onze test:

Naam: personalization_id
Waarde: "v1_cSJIsogU51SeE111855263"
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en via welke advertenties u op Twitter terecht bent gekomen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: lang
Waarde: nl
Doel: Deze cookie slaat uw standaard- of voorkeurtaal op.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: guest_id
Waarde: 111855263v1%3A157132626
Doel: Deze cookie wordt ingesteld om u als gast te identificeren.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: fm
Waarde : 0
Beoogd gebruik: Helaas konden we het beoogde gebruik van deze cookie niet achterhalen.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Naam: external_referer
Waarde: 1118552632beTA0sf5lkMrlGt
Doel: Deze cookie verzamelt anonieme gegevens, zoals hoe vaak u Twitter bezoekt en hoe lang u Twitter bezoekt.
Vervaldatum: Na 6 dagen

Naam: eu_cn
Waarde : 1
Doel: Deze cookie slaat gebruikersactiviteit op en wordt door Twitter voor diverse advertentiedoeleinden gebruikt.
Vervaldatum:
na één jaar

Naam: ct0
Waarde: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Doel: Helaas hebben we geen informatie gevonden over deze cookie.
Vervaldatum: na 6 uur

Naam: _twitter_sess
Waarde: 53D%253D-dd0248111855263-
Doel: Dit cookie stelt u in staat gebruik te maken van functies op de website van Twitter.
Vervaldatum: na afloop van de zitting

Opmerking: Twitter werkt ook met providers van derden. Daarom hebben we tijdens onze test ook de drie Google Analytics-cookies _ga, _gat, _gid gedetecteerd.

Twitter gebruikt de verzamelde gegevens enerzijds om het gebruikersgedrag beter te begrijpen en zo zijn eigen diensten en reclame-aanbiedingen te verbeteren, anderzijds dienen de gegevens ook voor interne veiligheidsmaatregelen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Twitter gegevens van andere websites verzamelt, worden deze na maximaal 30 dagen gewist, samengevoegd of anderszins verdoezeld. De servers van Twitter bevinden zich in verschillende servercentra in de Verenigde Staten. Bijgevolg kan worden aangenomen dat de verzamelde gegevens in Amerika worden verzameld en opgeslagen. Na ons onderzoek konden wij niet duidelijk vaststellen of Twitter ook eigen servers in Europa heeft. In principe kan Twitter de verzamelde gegevens bewaren totdat deze niet meer nuttig zijn voor het bedrijf, u de gegevens verwijdert of er een wettelijke verwijderingstermijn is.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

In zijn privacybeleid benadrukt Twitter herhaaldelijk dat het geen gegevens van externe websitebezoeken opslaat als u of uw browser zich in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevinden. Als u echter rechtstreeks met Twitter communiceert, slaat Twitter uiteraard gegevens over u op.

Als u een Twitter-account hebt, kunt u uw gegevens beheren door op "Meer" te klikken onder de knop "Profiel". Klik vervolgens op "Instellingen en gegevensbescherming". Hier kunt u de gegevensverwerking individueel beheren.

Als u geen Twitter-account hebt, kunt u naar twitter.com gaan en dan klikken op "Individualisering". Onder het punt "Individualisering en gegevens" kunt u uw verzamelde gegevens beheren.

De meeste gegevens worden opgeslagen via cookies, zoals hierboven vermeld, en u kunt deze beheren, deactiveren of verwijderen in uw browser. Let op: u kunt de cookies alleen "bewerken" in de browser die u hebt gekozen. Dit betekent: als u in de toekomst een andere browser gebruikt, zult u uw cookies daar opnieuw moeten beheren volgens uw wensen. Hier zijn de instructies voor cookiebeheer van de meest populaire browsers.

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook zo beheren dat u voor elk afzonderlijk cookie wordt ingelicht. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u een cookie toestaat of niet.

Twitter gebruikt de gegevens ook voor gepersonaliseerde reclame binnen en buiten Twitter. U kunt gepersonaliseerde reclame uitschakelen in de instellingen onder "Individualisering en gegevens". Als u Twitter via een browser gebruikt, kunt u gepersonaliseerde reclame deactiveren op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee heeft ingestemd dat gegevens van u via geïntegreerde social media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde sociale media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze tekst over gegevensbescherming met betrekking tot cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of het cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

Twitter verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Twitter gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen gevestigd zijn (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht aldaar. Deze clausules verplichten Twitter ertoe bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Wij hopen dat wij u een basisoverzicht hebben gegeven van de gegevensverwerking door Twitter. Wij ontvangen geen gegevens van Twitter en zijn niet verantwoordelijk voor wat Twitter met uw gegevens doet. Als u nog vragen hebt over dit onderwerp, raden wij u aan de privacyverklaring van Twitter te lezen op https://twitter.com/de/privacy.

Audio & Video

Audio & Video Privacy Policy Summary
👥 Data subject: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u hieronder in de relevante teksten over gegevensbescherming.
📅 Opslagperiode: De gegevens worden in het algemeen opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel van de dienst
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat zijn audio- en video-elementen?

Wij hebben audio- of video-elementen op onze website opgenomen, zodat u video's kunt bekijken of muziek/podcasts rechtstreeks via onze website kunt beluisteren. De inhoud wordt verstrekt door dienstverleners. Alle inhoud wordt dus ook verkregen van de overeenkomstige servers van de aanbieders.

Dit zijn ingebedde functionele elementen van platforms zoals YouTube, Vimeo of Spotify. Het gebruik van deze portaalsites is meestal gratis, maar er kan ook betaalde inhoud worden gepubliceerd. Met behulp van deze embedded elementen kunt u de betreffende inhoud beluisteren of bekijken via onze website.

Wanneer u audio- of video-elementen op onze website gebruikt, kunnen ook persoonsgegevens over u worden doorgegeven aan, verwerkt en opgeslagen door de dienstverleners.

Waarom gebruiken wij audio- en video-elementen op onze website?

Natuurlijk willen wij u het beste aanbod doen op onze website. En wij zijn ons ervan bewust dat inhoud niet langer louter in tekst en statische beelden wordt overgebracht. In plaats van u gewoon een link naar een video te geven, bieden wij u rechtstreeks op onze website audio- en videoformaten aan die onderhoudend of informatief zijn en idealiter zelfs beide. Dit verbetert onze service en maakt het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Naast onze teksten en afbeeldingen bieden wij dus ook video- en/of audio-inhoud aan.

Welke gegevens worden opgeslagen door audio- en video-elementen?

Wanneer u een pagina van onze website oproept die bijvoorbeeld een ingebedde video bevat, maakt uw server verbinding met de server van de dienstverlener. Daarbij worden ook gegevens van u doorgegeven aan de derde aanbieder en daar opgeslagen. Sommige gegevens worden verzameld en opgeslagen ongeacht of u al dan niet een account hebt bij de derde aanbieder. Dit omvat gewoonlijk uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en andere algemene informatie over uw eindapparaat. Bovendien verzamelen de meeste providers ook informatie over uw webactiviteiten. Het gaat bijvoorbeeld om de duur van een sessie, het bouncepercentage, op welke knop u hebt geklikt of via welke website u de dienst gebruikt. Al deze informatie wordt gewoonlijk opgeslagen via cookies of pixel tags (ook wel web beacons genoemd). Gepseudonimiseerde gegevens worden gewoonlijk opgeslagen in cookies in uw browser. Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, kunt u altijd nagaan in het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder.

Duur van de gegevensverwerking

Hoe lang de gegevens precies op de servers van de derde aanbieders worden opgeslagen, kunt u hieronder in de tekst over gegevensbescherming van het desbetreffende hulpmiddel of in het privacybeleid van de aanbieder nalezen. In beginsel worden persoonsgegevens slechts zo lang verwerkt als absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten of producten. In de regel geldt dit ook voor derde aanbieders. In de meeste gevallen kunt u ervan uitgaan dat bepaalde gegevens gedurende verscheidene jaren op de servers van derde aanbieders zullen worden opgeslagen. Gegevens kunnen voor verschillende tijdsduur worden opgeslagen, met name in cookies. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen enkele jaren in uw browser worden bewaard.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft ongewijzigd tot de intrekking.

Aangezien de geïntegreerde audio- en videofuncties op onze site gewoonlijk ook gebruik maken van cookies, dient u ook ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Meer informatie over de behandeling en opslag van uw gegevens kunt u vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee heeft ingestemd dat gegevens van u via geïntegreerde audio- en video-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde audio- en video-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Vimeo Privacybeleid

Vimeo Privacy Policy Summary
👥 Data subject: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: De gegevens worden in het algemeen opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel van de dienst
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Vimeo?

Wij gebruiken ook video's van het bedrijf Vimeo op onze website. Het videoportaal wordt beheerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Met behulp van een plug-in kunnen wij u direct op onze website interessant videomateriaal laten zien. Daarbij kunnen bepaalde gegevens van u aan Vimeo worden doorgegeven. In dit privacybeleid laten wij u zien om welke gegevens het gaat, waarom wij Vimeo gebruiken en hoe u uw gegevens of de overdracht van gegevens kunt beheren of voorkomen.

Vimeo is een videoplatform dat in 2004 werd opgericht en dat het sinds 2007 mogelijk maakt om video's in HD-kwaliteit te streamen. Sinds 2015 is het ook mogelijk om in 4k Ultra HD te streamen. Het gebruik van het portaal is gratis, maar er kan ook betaalde inhoud worden gepubliceerd. In vergelijking met marktleider YouTube, legt Vimeo de nadruk op inhoud van hoge kwaliteit. Enerzijds biedt het portaal veel artistieke inhoud, zoals muziekvideo's en korte films, maar anderzijds ook documentaires over een breed scala aan onderwerpen die de moeite waard zijn.

Waarom gebruiken we Vimeo op onze website?

Het doel van onze website is om u de best mogelijke inhoud te bieden. En om dat zo laagdrempelig mogelijk te doen. Pas als we dat bereikt hebben, zijn we tevreden over onze service. De videodienst Vimeo helpt ons om dit doel te bereiken. Vimeo geeft ons de mogelijkheid om u inhoud van hoge kwaliteit rechtstreeks op onze website te presenteren. In plaats van u alleen een link naar een interessante video te geven, kunt u de video rechtstreeks op onze website bekijken. Dit breidt onze service uit en maakt het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Naast onze teksten en beelden bieden wij dus ook video-inhoud aan.

Welke gegevens worden opgeslagen op Vimeo?

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt waarin een Vimeo video is ingesloten, maakt uw browser verbinding met de servers van Vimeo. Dit resulteert in een gegevensoverdracht. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt op de servers van Vimeo. Ongeacht of u een Vimeo-account hebt of niet, Vimeo verzamelt gegevens over u. Dit omvat uw IP-adres, technische informatie over uw browsertype, besturingssysteem of zeer elementaire apparaatinformatie. Verder slaat Vimeo informatie op over welke website u de Vimeo-dienst gebruikt en welke acties (webactiviteiten) u op onze website uitvoert. Deze webactiviteiten omvatten bijvoorbeeld de duur van de sessie, het bouncepercentage of op welke knop u hebt geklikt op onze website met een ingebouwde Vimeo-functie. Vimeo kan deze acties volgen en opslaan met behulp van cookies en soortgelijke technologieën.

Als u bij Vimeo bent ingelogd als geregistreerd lid, kunnen meestal meer gegevens worden verzameld omdat er mogelijk al meer cookies in uw browser zijn ingesteld. Bovendien zijn uw acties op onze website direct gekoppeld aan uw Vimeo-account. Om dit te voorkomen, moet u uitloggen bij Vimeo tijdens het "surfen" op onze website.

Hieronder tonen wij u cookies die door Vimeo worden geplaatst wanneer u zich op een website met een geïntegreerde Vimeo-functie bevindt. Deze lijst is niet volledig en gaat ervan uit dat u geen Vimeo-account hebt.

Naam: player
Waarde: ""
Doel: Deze cookie slaat uw instellingen op voordat u een ingesloten Vimeo video afspeelt. Op deze manier krijg je de volgende keer dat je een Vimeo video bekijkt, weer je voorkeursinstellingen.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: vuid
Waarde: pl1046149876.614422590111855263-4
Doel: Deze cookie verzamelt informatie over uw acties op websites die een Vimeo-video hebben ingesloten.
Vervaldatum:
na 2 jaar

Opmerking: Deze twee cookies worden altijd geplaatst zodra u op een website bent met een ingesloten Vimeo video. Wanneer u de video bekijkt en op de knop klikt om de video bijvoorbeeld te "delen" of "leuk te vinden", worden andere cookies geplaatst. Dit zijn ook cookies van derden, zoals _ga of _gat_UA-76641-8 van Google Analytics of _fbp van Facebook. Welke cookies hier precies worden geplaatst, hangt af van uw interactie met de video.

De volgende lijst toont een voorbeeld van mogelijke cookies die worden ingesteld wanneer u interactie heeft met de Vimeo video:

Naam: _abexps
Waarde: %5B%5D
Doel: Deze Vimeo-cookie helpt Vimeo om de instellingen die u hebt gemaakt te onthouden. Dit kan bijvoorbeeld een vooraf ingestelde taal, een regio of een gebruikersnaam zijn. In het algemeen slaat de cookie gegevens op over hoe u Vimeo gebruikt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: continuous_play_v3
Waarde: 1
Doel: Dit cookie is een first-party cookie van Vimeo. De cookie verzamelt informatie over hoe u de Vimeo-dienst gebruikt. De cookie registreert bijvoorbeeld wanneer u een video pauzeert of opnieuw afspeelt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.1522249635.1578401280111855263-7
Doel: Dit cookie is een cookie van derden van Google. Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gcl_au
Waarde: 1.1.770887836.1578401279111855263-3
Doel: Deze cookie van derden van Google AdSense wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties op websites te verbeteren.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _fbp
Waarde: fb.1.1578401280585.310434968
Doel: Dit is een cookie van Facebook. Deze cookie wordt gebruikt om advertenties of reclameproducten van Facebook of andere adverteerders weer te geven.
Vervaldatum: na 3 maanden

Vimeo gebruikt deze gegevens onder andere om zijn eigen dienst te verbeteren, met u te communiceren en om zijn eigen gerichte reclamemaatregelen in te stellen. Vimeo benadrukt op zijn website dat alleen first-party cookies (d.w.z. cookies van Vimeo zelf) worden gebruikt voor ingesloten video's, zolang u geen interactie met de video heeft.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Vimeo heeft zijn hoofdkantoor in White Plains in de staat New York (VS). De diensten worden echter wereldwijd aangeboden. De onderneming maakt gebruik van computersystemen, databanken en servers in de VS en ook in andere landen. Uw gegevens kunnen dus ook worden opgeslagen en verwerkt op servers in Amerika. De gegevens blijven door Vimeo opgeslagen totdat het bedrijf geen economische reden meer heeft om ze op te slaan. Daarna worden de gegevens gewist of anoniem gemaakt.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies in uw browser te beheren volgens uw wensen. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat Vimeo cookies plaatst en zo informatie over u verzamelt, kunt u cookies op elk moment in uw browserinstellingen verwijderen of deactiveren. Afhankelijk van de browser, werkt dit een beetje anders. Wij wijzen u erop dat na het deactiveren/verwijderen van cookies verschillende functies mogelijk niet meer in hun volle omvang beschikbaar zijn. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren of verwijderen.

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u een geregistreerd Vimeo-lid bent, kunt u de gebruikte cookies ook beheren in de instellingen op Vimeo.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via ingesloten Vimeo-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, wordt deze toestemming beschouwd als de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Niettemin gebruiken wij de geïntegreerde Vimeo-elementen alleen als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. Vimeo plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Wij raden u daarom aan onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of cookierichtlijnen van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

Vimeo verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Vimeo gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen gevestigd zijn (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Vimeo te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U vindt het besluit en de clausules onder meer hier: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

U kunt meer te weten komen over het gebruik van cookies door Vimeo op https://vimeo.com/cookie_policy, en informatie over gegevensbescherming bij Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy.

YouTube privacybeleid

Samenvatting privacybeleid YouTube
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: De gegevens worden in het algemeen opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel van de dienst
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is YouTube?

Wij hebben YouTube-video's geïntegreerd op onze website. Hierdoor kunnen wij interessante video's direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming van Google is. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina van onze website oproept waarin een YouTube-video is ingesloten, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van YouTube of Google. Daarbij worden verschillende gegevens overgedragen (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in Europa.

In het volgende willen we meer in detail uitleggen welke gegevens worden verwerkt, waarom we YouTube-video's hebben ingesloten en hoe u uw gegevens kunt beheren of verwijderen.

Op YouTube kunnen gebruikers gratis video's bekijken, beoordelen, becommentariëren en uploaden. De afgelopen jaren is YouTube uitgegroeid tot een van de belangrijkste socialemediakanalen wereldwijd. Om ons in staat te stellen video's op onze website weer te geven, stelt YouTube een codefragment ter beschikking dat wij op onze site hebben opgenomen.

Waarom gebruiken we YouTube-video's op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste inhoud. Wij streven ernaar u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden op onze website. En natuurlijk kunnen we niet zonder interessante video's. Met behulp van onze embedded video's bieden wij u naast onze teksten en afbeeldingen nog meer nuttige inhoud aan. Bovendien maken de embedded video's onze website beter vindbaar in de zoekmachine van Google. Ook kan Google, wanneer wij advertenties via Google Ads laten lopen, dankzij de verzamelde gegevens deze advertenties echt alleen laten zien aan mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij te bieden hebben.

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra u een van onze pagina's bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten, plaatst YouTube ten minste één cookie die uw IP-adres en onze URL opslaat. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw interacties op onze website gewoonlijk aan uw profiel toewijzen met behulp van cookies. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of uw internetprovider. Andere gegevens kunnen zijn: contactgegevens, eventuele beoordelingen, het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten op YouTube.

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. Uw voorkeurstaalinstelling blijft bijvoorbeeld behouden. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

In de volgende lijst tonen wij cookies die in een test in de browser werden geplaatst. Aan de ene kant tonen we cookies die worden geplaatst zonder dat er een ingelogd YouTube-account is. Anderzijds tonen wij cookies die zijn ingesteld met een ingelogde account. De lijst kan niet beweren volledig te zijn omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5Y111855263-1
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om de statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de zitting

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube-video's op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om de GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 95Chz8bagyU
Beoogd gebruik: Deze cookie probeert een schatting te maken van de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina's (met ingesloten YouTube-video).
Vervaldatum: na 8 maanden

Andere cookies die worden geplaatst wanneer u bent ingelogd met uw YouTube-account:

Naam: APISID
Waarde: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111855263-
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses te maken. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: CONSENT
Waarde: JA+AT.en+20150628-20-0
Doel: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-diensten te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te verifiëren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: HSID
Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses te maken. Deze gegevens helpen om gepersonaliseerde reclame te tonen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Waarde: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Doel: Deze cookie slaat informatie op over uw inloggegevens.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SAPISID
Waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Doel: Deze cookie werkt door uw browser en apparaat uniek te identificeren. Het wordt gebruikt om een profiel over uw interesses op te stellen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID
Waarde: oQfNKjAsI111855263-
Doel: Dit cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SIDCC
Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Doel: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk hebt gezien voordat u onze site bezocht.
Vervaldatum: na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die YouTube van u ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op servers van Google. De meeste van deze servers bevinden zich in Amerika. U kunt precies zien waar de datacenters van Google zich bevinden op https://www.google.com/about/ datacenters/inside/ locations/?hl=nl. Uw gegevens zijn verdeeld over de servers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden geraadpleegd en beter beschermd zijn tegen manipulatie.

Google slaat de verzamelde gegevens gedurende verschillende perioden op. Sommige gegevens kunt u op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch verwijderd en weer andere worden door Google voor een langere periode opgeslagen. Sommige gegevens (zoals items uit "Mijn Activiteit", foto's of documenten, producten) die in uw Google-account zijn opgeslagen, blijven bewaard totdat u ze verwijdert. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u bepaalde gegevens verwijderen die aan uw apparaat, browser of app zijn gekoppeld.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

In principe kunt u gegevens in het Google-account handmatig verwijderen. Met de in 2019 ingevoerde automatische verwijderingsfunctie van locatie- en activiteitsgegevens wordt de informatie afhankelijk van uw beslissing opgeslagen - 3 of 18 maanden en vervolgens verwijderd.

Of u nu een Google-account hebt of niet, u kunt uw browser configureren om cookies van Google te verwijderen of uit te schakelen. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u via ingesloten YouTube-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Niettemin gebruiken wij de ingesloten YouTube-elementen alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. YouTube plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Wij raden u daarom aan onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of cookierichtlijnen van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

YouTube verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

YouTube gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht aldaar. Deze clausules verplichten YouTube ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming na te leven wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Aangezien YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gezamenlijk privacybeleid. Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, raden wij u het privacybeleid aan op https://policies.google.com/ privacy?hl=nl.

YouTube Abonneren knop Privacybeleid

Wij hebben de YouTube Subscribe knop op onze website geïnstalleerd. Je kunt de knop meestal herkennen aan het klassieke YouTube-logo. In het logo staan de woorden "Subscribe" of "YouTube" in witte letters tegen een rode achtergrond en het witte "Play"-symbool aan de linkerkant. De knop kan echter ook in een ander design worden weergegeven.

Ons YouTube-kanaal biedt u altijd grappige, interessante of spannende video's. Met de ingebouwde "Abonneer" knop, kunt u zich abonneren op ons kanaal direct vanaf onze website en hoeft u niet naar de YouTube website te gaan. Wij willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken om toegang te krijgen tot onze uitgebreide inhoud. Houdt u er rekening mee dat YouTube uw gegevens kan opslaan en verwerken.

Wanneer je op onze site een ingebouwde abonnementsknop ziet, plaatst YouTube - volgens Google - ten minste één cookie. Deze cookie slaat uw IP-adres en onze URL op. YouTube kan op deze manier ook informatie over je browser, je geschatte locatie en je standaardtaal te weten komen. In onze test werden de volgende vier cookies geplaatst zonder dat je was ingelogd op YouTube:

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5111855263Y
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om de statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na afloop van de zitting

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube-video's op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om de GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 11185526395Chz8bagyU
Beoogd gebruik: Deze cookie probeert een schatting te maken van de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina's (met ingesloten YouTube-video).
Vervaldatum: na 8 maanden

Opmerking: Deze cookies werden geplaatst na een test en kunnen niet beweren volledig te zijn.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube veel van uw acties/interacties op onze website opslaan met behulp van cookies en deze toewijzen aan uw YouTube-account. YouTube ontvangt bijvoorbeeld informatie over hoe lang u op onze site surft, welk browsertype u gebruikt, welke schermresolutie uw voorkeur heeft of welke acties u uitvoert.

YouTube gebruikt deze gegevens enerzijds om zijn eigen diensten en aanbiedingen te verbeteren, en anderzijds om analyses en statistieken te verstrekken aan adverteerders (die Google Ads gebruiken).

Google Analytics Google Signalen Privacybeleid

Wij hebben Google-signalen ingeschakeld in Google Analytics. Hierdoor worden bestaande Google Analytics-functies (reclamerapporten, remarketing, cross-device rapporten en interesse- en demografische rapporten) bijgewerkt om geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens van u te verkrijgen, op voorwaarde dat u gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account hebt toegestaan.

Het bijzondere hieraan is dat het cross-device tracking is. Dit betekent dat uw gegevens op verschillende apparaten kunnen worden geanalyseerd. Door Google-signalen te activeren, worden gegevens verzameld en gekoppeld aan de Google-account. Zo kan Google bijvoorbeeld herkennen of u een product op onze website bekijkt via een smartphone en het product pas later koopt via een laptop. Dankzij de activering van Google-signalen kunnen wij cross-device remarketingcampagnes lanceren die anders in deze vorm niet mogelijk zouden zijn. Remarketing betekent dat wij u ons aanbod ook op andere websites kunnen tonen.

Google Analytics verzamelt via Google Signals ook andere bezoekersgegevens, zoals locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en gegevens over uw handelingen op onze website. Dit geeft ons betere advertentierapporten van Google en meer nuttige informatie over uw interesses en demografische gegevens. Dit omvat uw leeftijd, welke taal u spreekt, waar u woont of welk geslacht u hebt. Ook sociale criteria zoals uw beroep, burgerlijke staat of inkomen worden toegevoegd. Al deze kenmerken helpen Google Analytics om groepen mensen of doelgroepen te definiëren.

De rapporten helpen ons ook om uw gedrag, wensen en interesses beter in te schatten. Zo kunnen wij onze diensten en producten voor u optimaliseren en aanpassen. Deze gegevens verstrijken standaard na 26 maanden. Wij wijzen u erop dat deze gegevensverzameling alleen plaatsvindt als u in uw Google-account toestemming hebt gegeven voor gepersonaliseerde reclame. Het gaat altijd om geaggregeerde en anonieme gegevens en nooit om gegevens van individuele personen. U kunt deze gegevens beheren of verwijderen in uw Google-account.

Google Tag Manager Privacybeleid

Google Tag Manager Privacy Policy Summary
👥 Data subject: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Organisatie van de individuele tracking tools
📓 Verwerkte gegevens: De Google Tag Manager slaat zelf geen gegevens op. De gegevens worden verzameld door de tags van de gebruikte webanalyse-instrumenten.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte webanalysetool
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gerechtvaardigde belangen).

Wat is de Google Tag Manager?

Voor onze website gebruiken wij de Google Tag Manager van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Deze Tag Manager is een van de vele nuttige marketingproducten van Google. Via de Google Tag Manager kunnen wij codeonderdelen van verschillende trackingtools die wij op onze website gebruiken, centraal integreren en beheren.

In dit privacybeleid willen wij u nader uitleggen wat de Google Tag Manager doet, waarom wij deze gebruiken en in welke vorm gegevens worden verwerkt.

De Google Tag Manager is een organisatie-instrument waarmee wij website-tags centraal en via een gebruikersinterface kunnen integreren en beheren. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld uw activiteiten op onze website registreren (bijhouden). Daartoe worden delen van de JavaScript-code in de broncode van onze pagina ingevoegd. De tags zijn vaak afkomstig van Google-interne producten zoals Google Ads of Google Analytics, maar ook tags van andere bedrijven kunnen via de manager worden geïntegreerd en beheerd. Dergelijke tags voeren verschillende taken uit. Zij kunnen browsergegevens verzamelen, marketingtools met gegevens voeden, knoppen insluiten, cookies instellen en ook gebruikers over meerdere websites volgen.

Waarom gebruiken wij Google Tag Manager voor onze website?

Zoals het spreekwoord zegt: organisatie is het halve werk! En dat geldt natuurlijk ook voor het onderhoud van onze website. Om onze website zo goed mogelijk te maken voor u en alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, hebben we verschillende tracking tools nodig, zoals Google Analytics. De door deze instrumenten verzamelde gegevens laten ons zien waarin u het meest geïnteresseerd bent, waar wij onze diensten kunnen verbeteren en aan welke mensen wij onze aanbiedingen nog moeten laten zien. En om deze tracking te laten werken, moeten we de juiste JavaScript-codes in onze website inbouwen. In principe zouden we elk code-onderdeel van de afzonderlijke tracking tools afzonderlijk in onze broncode kunnen opnemen. Dit kost echter veel tijd en het is gemakkelijk het overzicht te verliezen. Daarom gebruiken wij de Google Tag Manager. We kunnen gemakkelijk de nodige scripts integreren en ze vanuit één plaats beheren. Bovendien biedt de Google Tag Manager een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en hebt u geen programmeerkennis nodig. Zo houden we orde in onze tag jungle.

Welke gegevens worden opgeslagen door de Google Tag Manager?

De tag manager zelf is een domein dat geen cookies instelt en geen gegevens opslaat. Het fungeert als een eenvoudige "beheerder" van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden verzameld door de individuele tags van de verschillende webanalyse-instrumenten. De gegevens worden virtueel doorgegeven aan de individuele tracking tools in de Google Tag Manager en worden niet opgeslagen.

De situatie is echter heel anders met de embedded tags van de verschillende webanalyse-instrumenten, zoals Google Analytics. Afhankelijk van het analyse-instrument worden verschillende gegevens over uw webgedrag gewoonlijk verzameld, opgeslagen en verwerkt met behulp van cookies. Lees hiervoor onze teksten over gegevensbescherming met betrekking tot de individuele analyse- en traceringsinstrumenten die wij op onze website gebruiken.

In de Tag Manager-accountinstellingen hebben wij Google toestemming gegeven om geanonimiseerde gegevens van ons te ontvangen. Het gaat hier echter alleen om het gebruik en de inzet van onze Tag Manager en niet om uw gegevens die via de codedelen zijn opgeslagen. Wij staan Google en anderen toe geselecteerde gegevens in geanonimiseerde vorm te ontvangen. Wij stemmen dus in met het anoniem delen van onze websitegegevens. Welke samengevatte en anonieme gegevens precies worden doorgegeven, konden wij - ondanks langdurig onderzoek - niet te weten komen. In ieder geval verwijdert Google alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google combineert de gegevens met honderden andere anonieme websitegegevens en creëert gebruikstrends als onderdeel van benchmarkingmaatregelen. Benchmarking vergelijkt onze eigen resultaten met die van onze concurrenten. Processen kunnen worden geoptimaliseerd op basis van de verzamelde informatie.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden deze opgeslagen op de eigen servers van Google. De servers zijn over de hele wereld verspreid. De meeste bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/ datacenters/inside/ locations/?hl=nl kunt u precies lezen waar de Google-servers zich bevinden.

Hoe lang de afzonderlijke tracking tools gegevens van u opslaan, kunt u lezen in onze afzonderlijke teksten over gegevensbescherming voor de afzonderlijke tools.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

De Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar beheert tags van verschillende trackingwebsites. In onze teksten over gegevensbescherming op de individuele tracking tools vindt u gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens kunt wissen of beheren.

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daar dus niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende waarborgen bestaan (zoals contractuele standaardbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van de Google Tag Manager is uw toestemming vereist, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Tag Managers kunnen we de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Niettemin gebruiken wij de Google Tag Manager alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen gevestigd zijn (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Als u meer wilt weten over de Google Tag Manager, raden wij u de FAQ's aan op https://www.google.com/intl/de/ tagmanager/ faq.html.

 

Hotjar Privacybeleid

Hotjar Privacy Policy Summary
👥 Data subject: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de gebruikerservaring te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen.
📅 Bewaartermijn: de gegevens worden na een jaar gewist
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Hotjar?

Wij gebruiken Hotjar by Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) op onze website voor het statistisch analyseren van bezoekersgegevens. Hotjar is een dienst die het gedrag en de feedback van u als gebruiker op onze website analyseert door middel van een combinatie van analyse- en feedbacktools. Wij ontvangen rapporten en visuele voorstellingen van Hotjar die ons laten zien waar en hoe u "beweegt" op onze site. Persoonsgegevens worden automatisch geanonimiseerd en bereiken nooit de servers van Hotjar. Dit betekent dat u als websitegebruiker niet persoonlijk wordt geïdentificeerd en dat wij toch veel te weten komen over uw gebruikersgedrag.

Zoals hierboven vermeld, helpt Hotjar ons bij het analyseren van het gedrag van onze sitebezoekers. Deze door Hotjar aangeboden tools omvatten heatmaps, conversietrechters, bezoekersregistratie, inkomende feedback, feedbackpeilingen en enquêtes (meer informatie hierover vindt u op https://www.hotjar.com/). Op die manier helpt Hotjar ons om u een betere gebruikerservaring en service te bieden. Enerzijds levert het een goede analyse op van het onlinegedrag, anderzijds geeft het ons goede feedback over de kwaliteit van onze website. Want naast alle analytische aspecten, willen we natuurlijk ook gewoon uw mening over onze website weten. En met de feedback tool, is dat precies wat we kunnen doen.

Waarom gebruiken we Hotjar op onze website?

De laatste jaren is het belang van gebruikerservaring op websites aanzienlijk toegenomen. En met een goede reden. Een website moet zo worden gebouwd dat u zich als bezoeker op uw gemak voelt en gemakkelijk uw weg vindt. Dankzij de analyse- en feedbacktools van Hotjar kunnen we onze website en ons aanbod aantrekkelijker maken. De heatmaps van Hotjar zijn bijzonder waardevol voor ons. Heatmaps zijn een vorm van weergave voor de visualisatie van gegevens. Via de heat maps van Hotjar kunnen we heel precies zien waar u bijvoorbeeld graag op klikt, tikt en waar u naartoe scrollt.

Welke gegevens worden door Hotjar opgeslagen?

Terwijl u door onze website bladert, verzamelt Hotjar automatisch informatie over uw gebruikersgedrag. Om deze informatie te kunnen verzamelen, hebben wij onze eigen traceercode op onze website geïnstalleerd. De volgende gegevens kunnen via uw computer of browser worden verzameld:

 • IP-adres van uw computer (anoniem verzameld en opgeslagen)
 • Schermgrootte
 • Browser info (welke browser, welke versie, enz.)
 • Uw locatie (maar alleen het land)
 • Uw voorkeurstaalinstelling
 • Bezochte webpagina's (subpagina's)
 • Datum en tijdstip van toegang tot een van onze subpagina's (webpagina's)

Daarnaast slaan cookies ook gegevens op die op uw computer worden geplaatst (meestal in uw browser). Daarin worden geen persoonsgegevens verzameld. Hotjar geeft in principe geen verzamelde gegevens door aan derden. Hotjar wijst er echter uitdrukkelijk op dat het soms noodzakelijk is gegevens te delen met Amazon Web Services. In dat geval worden delen van uw gegevens op hun servers opgeslagen. Amazon is echter gebonden door een geheimhoudingsplicht om deze gegevens niet openbaar te maken.

Slechts een beperkt aantal personen (Hotjar werknemers) hebben toegang tot de opgeslagen informatie. De Hotjar-servers worden beschermd door firewalls en IP-restricties (alleen toegang tot goedgekeurde IP-adressen). Firewalls zijn beveiligingssystemen die computers beschermen tegen ongewenste netwerktoegang. Ze zijn ontworpen om als een barrière te fungeren tussen Hotjar's beveiligde interne netwerk en het Internet. Verder maakt Hotjar voor zijn diensten gebruik van bedrijven van derden, zoals Google Analytics of Optimizely. Deze bedrijven kunnen ook informatie opslaan die uw browser naar onze website stuurt.

De volgende cookies worden door Hotjar gebruikt. Aangezien we onder meer verwijzen naar de cookielijst uit Hotjar's privacybeleid op https://www.hotjar.com/legal/ policies/cookie-information, is niet voor elke cookie een voorbeeldwaarde beschikbaar. De lijst toont voorbeelden van gebruikte Hotjar-cookies en pretendeert niet volledig te zijn.

Naam: ajs_anonymous_id
Waarde: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111855263-5
Doel: De cookie wordt gewoonlijk gebruikt voor analytische doeleinden en helpt bezoekers op onze site te tellen door bij te houden of u al eerder op deze pagina bent geweest.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: ajs_group_id
Waarde : 0
Doel: Deze cookie verzamelt gegevens over het gedrag van de gebruiker. Deze gegevens kunnen vervolgens worden toegewezen aan een specifieke bezoekersgroep op basis van gemeenschappelijke kenmerken van websitebezoekers.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjid
Waarde: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Doel: De cookie wordt gebruikt om een Hotjar-gebruikers-ID te behouden die uniek is voor de website in de browser. Hierdoor kan het gedrag van de gebruiker bij volgende bezoeken aan dezelfde gebruikers-ID worden gekoppeld.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjMinimizedPolls
Waarde: 462568111855263-8
Doel: Telkens wanneer je een Feedback Poll widget minimaliseert, stelt Hotjar deze cookie in. De cookie zorgt ervoor dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer u door onze pagina's bladert.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjIncludedInSample
Waarde: 1
Doel: Deze sessiecookie wordt ingesteld om Hotjar te informeren of u deel uitmaakt van de geselecteerde mensen (steekproef) die gebruikt worden om trechters te genereren.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjClosedSurveyInvites
Doel: Deze cookie wordt geplaatst wanneer u via een pop-upvenster een uitnodiging voor een feedbackenquête ziet. De cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat deze uitnodiging slechts één keer voor u verschijnt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjDonePolls
Doel: Zodra u een feedback "vragenronde" met de zogenaamde feedback poll widget beëindigt, wordt deze cookie in uw browser gezet. Dit voorkomt dat Hotjar je in de toekomst nogmaals dezelfde peilingen stuurt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjDoneTestersWidgets
Doel: Deze cookie wordt gebruikt zodra u uw gegevens invoert in de "Werving User Tester Widget". Met deze widget willen we jou rekruteren als tester. De cookie wordt gebruikt zodat dit formulier niet telkens opnieuw verschijnt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjMinimizedTestersWidgets
Doel: Deze cookie wordt ingesteld zodat de "Recruit User Tester" op al onze pagina's geminimaliseerd blijft nadat u deze hebt geminimaliseerd.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjShownFeedbackMessage
Doel: Deze cookie wordt ingesteld wanneer u de inkomende feedback hebt geminimaliseerd of voltooid. Dit wordt gedaan zodat de binnenkomende feedback onmiddellijk als geminimaliseerd wordt geladen wanneer u naar een andere pagina navigeert waar deze moet worden weergegeven.
Vervaldatum: na één jaar

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wij hebben op onze website een trackingcode opgenomen die naar Hotjar-servers in Ierland (EU) wordt doorgestuurd. Deze tracking code neemt contact op met Hotjar's servers en stuurt een script naar uw computer of apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site. Het script verzamelt bepaalde gegevens met betrekking tot uw interactie met onze website. Deze gegevens worden vervolgens naar de servers van Hotjar gestuurd voor verwerking. Hotjar heeft zichzelf een gegevensbewaringsperiode van 365 dagen opgelegd. Dit betekent dat alle door Hotjar verzamelde gegevens die ouder zijn dan een jaar, automatisch weer worden verwijderd.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Hotjar slaat geen van uw persoonlijke gegevens op voor analyse. Het bedrijf adverteert zelfs met de slogan "We track behaviour, not individuals". U hebt ook altijd de mogelijkheid om het verzamelen van uw gegevens te verhinderen. Ga hiervoor gewoon naar de"Opt-out pagina" en klik op "Deactiveer Hotjar". Wij wijzen u erop dat het wissen van cookies, het gebruik van de privé-modus van uw browser of het gebruik van een andere browser tot gevolg zal hebben dat er opnieuw gegevens worden verzameld. Verder kunt u ook de "Do Not Track"-knop in uw browser activeren. In de Chrome browser, bijvoorbeeld, moet u op de drie balkjes rechtsboven klikken en naar "Instellingen" gaan. Daar, in de sectie "Privacy", vindt u de optie "Stuur een "Do Not Track" verzoek bij browsertoegangen". Activeer nu gewoon deze knop en er zullen geen gegevens verzameld worden door Hotjar.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van Hotjar is uw toestemming nodig, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om onze diensten technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Hotjar kunnen wij fouten op de website opsporen, aanvallen identificeren en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen). Niettemin gebruiken wij Hotjar alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor meer details over het privacybeleid en welke gegevens door Hotjar worden verzameld en hoe, ga naar https://www.hotjar.com/legal/ policies/privacy?tid=111855263.

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Bron: Gemaakt met de privacy generator van AdSimple