Model Verkoopvoorwaarden (MVB)

viehworld GmbH
Bernardgasse19/3
1070 Wenen

Downloaden MVB

Waarop zijn de standaard verkoopvoorwaarden van toepassing? Hoe kunnen zij worden gewijzigd?

Deze Model Verkoopvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op door ons bemiddelde verkopen, in het bijzonder van vee via onze viehworld app ("App").

De AVTG zijn uitsluitend van toepassing tussen de verkoper en de koper (gezamenlijk: "Partijen") van de door ons bemiddelde verkoopovereenkomsten - maar niet op de tussen ons en de verkoper gesloten bemiddelingsovereenkomst. Het staat de partijen vrij om in individuele gevallen af te wijken van de GTP of de inhoud ervan aan te vullen.

Wijzigingen van of aanvullingen op de AVP geschieden om redenen van bewijsvoering door partijen uitsluitend schriftelijk, waarbij een e-mail of SMS volstaat. Bij het plaatsen van een advertentie kan de verkoper eenzijdig dergelijke wijzigingen aanbrengen in het veld "Aanvulling/wijziging AVP"; na publicatie van de advertentie kan dit alleen eenzijdig door annulering (d.w.z. vóór ontvangst van een bod) en plaatsing van een nieuwe advertentie. Met wederzijdse instemming kunnen de partijen evenwel te allen tijde, d.w.z. voor of na de sluiting van het koopcontract, wijzigingen in de GKU overeenkomen.

Wanneer wordt de koopovereenkomst voor het dier gesloten? Wie is de koper?


De door de Verkoper in de App geplaatste advertentie dient te worden opgevat als een aanbod tot het sluiten van een juridisch bindend koopcontract voor het daarin nader omschreven dier. De koper van het dier is de persoon die, vóór het verstrijken van de in de advertentie vermelde aanbiedingstermijn, a) in de veilingmodus: het hoogste aankoopbod heeft uitgebracht; of b) in de koop-het-zelf-modus: de voor de "koop-het-zelf" aangeboden vaste prijs heeft aanvaard (een "koop-het-zelf"-optie hoeft niet voor alle advertenties beschikbaar te zijn).

Het koopcontract tussen verkoper en koper komt tot stand in geval a) na het verstrijken van de termijn met de hoogste bieder als koper, in geval b) onmiddellijk na het uitspreken van de "koop nu" door een gebruiker van de app met deze zelfde gebruiker als koper (de "gunning van het contract").

Indien een advertentie zowel de veilingmodus als de koop-het-nu-modus bevat, eindigt de veiling zodra een gebruiker de koop-het-nu-prijs aanvaardt, zonder dat de hoogste bieder in de veilingmodus aanspraak kan maken op het dier.

De personen onder wier naam de betrokken gebruikersaccount in de app is geregistreerd, worden steeds geacht de verkoper of de koper te zijn.

3. Wat wordt als overeengekomen beschouwd voor de verkoop van het dier?

In het algemeen wordt het koopcontract beheerst door het Oostenrijks recht. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de regels betreffende verwijzing naar buitenlands recht zijn uitgesloten. Voorts is het volgende van toepassing:

a) Ophalen en afleveren van het dier

De koper is verplicht het dier binnen zeven dagen na de aanvaarding van het bod bij de in de aanvaarding van het bod genoemde verkoper op te halen. De datum van afhaling wordt ten minste 24 uur van tevoren aan de verkoper meegedeeld.

Indien de koper in gebreke blijft de goederen af te halen, heeft de verkoper het recht om vanaf de achtste dag na de gunning van de overeenkomst stallingkosten ten bedrage van 1 % van de koopprijs (per dag) en een vertragingsrente van 6 % (per jaar) in rekening te brengen. Het risico van toevallige beschadiging van het dier gaat over op de koper vanaf de achtste dag, ongeacht de feitelijke overhandiging.

De verkoper is verplicht de koper bij de overhandiging van het dier de wettelijk vereiste begeleidende documenten/bewijzen van vervoer van dieren (alsmede, indien relevant, een fokcertificaat en/of biologische certificering) te verstrekken: fokcertificaat en/of biologische certificering van het landbouwbedrijf van de verkoper).

De verkoper en de koper zijn elk verplicht de wettelijk vereiste aangiften van aankomst en vertrek van het dier te doen.

b) Betaling van de koopprijs

De koopprijs (d.w.z. het hoogste bod dat door de koper is ingediend of de onmiddellijke koopprijs) moet contant aan de verkoper worden betaald binnen zeven dagen nadat de knockdown is toegewezen.

c) Herroepingsrecht

a) van de verkoper
Indien de koper de koopprijs niet uiterlijk op de zevende dag na de afklopping betaalt, kan de verkoper hem uitstel van betaling verlenen (ten minste nog eens zeven dagen). Indien deze termijn verstrijkt zonder dat de koper de volledige koopprijs plus eventuele stallingskosten en rente heeft betaald, wordt de verkoper geacht zich bij het verstrijken van de termijn uit de overeenkomst teruggetrokken te hebben.

In geval van een dergelijke gerechtvaardigde herroeping door de verkoper is de koper verplicht aan de verkoper een contractuele boete ten bedrage van driemaal de door de verkoper aan viehworld GmbH betaalde courtage te betalen op diens dienovereenkomstig verzoek. De aanspraak op de contractuele boete veronderstelt dat de koper schuld heeft aan de vertraging, die - weerlegbaar - wordt verondersteld. De verkoper behoudt zich het recht voor om de verdere schade en de tot de inwerkingtreding van de herroeping opgelopen stallingkosten afzonderlijk te vorderen.

b) van de koper
De koper heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken met overeenkomstige toepassing van de bepalingen van het bovenstaande punt a) en de daar genoemde rechtsgevolgen, indien de verkoper hem het dier niet overhandigt binnen de overeengekomen overhandigings- of respijttermijn.

Het herroepingsrecht geldt ook hier in het bijzonder, wanneer de verkoper de koper niet het in de advertentie beschreven dier - dat het voorwerp van de koopovereenkomst is geworden - aanbiedt, maar slechts een dier dat daar in belangrijke mate van afwijkt ter nakoming (afwijkende levering).

d) Overeengekomen eigenschappen

Indien in de advertentie van de Verkoper niets is vermeld over bepaalde kenmerken van het dier, wordt overeengekomen dat het dier overeenstemt met de kenmerken die gewoonlijk in de handel worden aangetroffen. Tenzij in de advertentie uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt vrijwaring van de dierziekten MV, CAE, Brucella ovis en pseudotuberculose geacht aan de koper te zijn verzekerd.

Met betrekking tot de termijnen waarbinnen moet worden aangenomen dat een dier reeds vóór de overdracht aan een bepaalde ziekte heeft geleden, is de Tiermängelverordnung BGBl. Nr. 472/1972 van toepassing.

e) Garantietermijnen:

Tussen de partijen wordt verduidelijkt dat elke via viehworld GmbH bemiddelde koopovereenkomst betrekking heeft op "levende have" in de zin van §§ 932a f ABGB.

De termijnen waarbinnen de koper gebreken in de veestapel bij de verkoper moet doen gelden, anders verliest hij de uit het gebrek voortvloeiende rechten, worden gemeten volgens §§ 925 e.v. ABGB: Indien het gebrek te wijten is aan een ziekte, bedraagt de garantietermijn zes weken (eventueel verlengd met de desbetreffende vermoedelijke termijnen overeenkomstig de verordening inzake diergebreken). Indien het gebrek andere of (in de kennisgeving of onder e) hierboven) speciaal gegarandeerde kenmerken van het dier betreft, bedraagt de garantieperiode twee jaar. Hetzelfde geldt voor gebreken in de eigendom, d.w.z. indien bijvoorbeeld zou blijken dat de verkoper niet de eigenaar was van het verkochte dier.

Er wordt gewezen op de verplichting van de koper om gebreken te melden, d.w.z. de verplichting om het dier onverwijld te inspecteren en de verkoper in kennis te stellen van alle gebreken die bij het dier worden geconstateerd; dit geldt niet voor ziekten waarvoor overeenkomstig de Verordening inzake gebreken bij dieren een vermoedelijke termijn geldt.

f) Uitsluiting van § 934 ABGB

De ontbinding van de koopovereenkomst wegens een vermindering met meer dan de helft van de werkelijke waarde is in onderlinge overeenstemming uitgesloten wegens de wederzijds uitdrukkelijk verklaarde aanvaarding van het prijsrisico.

g) Scheidbaarheidclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze AVP die tussen de partijen zijn overeengekomen - zo nodig gewijzigd - geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een andere bepaling die voor beide partijen redelijk is en die het met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nagestreefde economische doel zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt indien de koopovereenkomst van de partijen een leemte zou bevatten.
In geval van achterstallige betaling van onze bemiddelingskosten zijn wij gerechtigd een vertragingsrente van 6% (per jaar) vanaf de overeengekomen vervaldag in rekening te brengen, alsmede forfaitaire incassokosten van EUR 5,00 voor elke schriftelijke aanmaning.

4. Wie beslist over geschillen?

Bij meningsverschillen tussen de verkoper en de koper staat de viehworld GmbH op verzoek van een van beide partijen kosteloos als bemiddelaar ter beschikking.

Voor de tenuitvoerlegging van vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de koopovereenkomst, wordt de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van de verkoper overeengekomen.